Hàm số nhiều biến

Trong mặt phẳng Oxy, hình phẳng D giới hạn bởi các đường cong kín được gọi là miền phẳng. Tập hợp các đường cong kín giới hạn D được gọi là biên của D, ký hiệu ∂D hay Γ. Đặc biệt, mặt phẳng Oxy được xem là miền phẳng với biên ở vô cùng. | ĐH Công nghiệp Saturday August 06 2011 Toán cao cấp A3 Đại học 1 ĐH Công nghiệp Saturday August 06 2011 Chương 1. Hàm số nhiều biến số Hàm có nhiều hơn hai biến được định nghĩa tương tự. VD 1. Hàm số f x y 3x2y cos xy có Df R2. Hàm số z ạ 4 x2 y2 có MXĐ là hình tròn đóng tâm 0 0 0 bán kính R 2. Hàm số z ln 4 x2 y2 có MXĐ là hình tròn mở tâm 0 0 0 bán kính R 2. Hàm số z f x y ln 2x y 3 có MXĐ là nửa mp mở có biên d 2x y 3 0 không chứa 0. Chương 1. Hàm số nhiều biến số . Giới hạn của hàm số hai biến số a Điểm tụ Trong mpOxy cho dãy điểm Mn xn yn n 1 2 . Điểm M0 x0 y0 được gọi là điểm tụ của dãy trên nếu mọi lân cận của M 0 đều chứa vô số phần tử của dãy. Điểm M0 x y0 được gọi là điểm tụ của tập D c R2 nếu mọi lân cận của điểm M0 đều chứa vô số điểm thuộc D. b Định nghĩa giới hạn giới hạn bội Điểm M0 x0 y0 được gọi là giới hạn của dãy điểm Mn xn yn n 1 2 . nếu M0 x0 y0 là điểm tụ duy nhất của dãy. Chương 1. Hàm số nhiều biến số Ký hiệu là lim M M hay M n Mn. J n 0 J n 0 n TO Hàm số f x y có giới hạn là L e RU x- khi Mn dần đến M0 nếu lim f xn yn L. Ký hiệu lim f x y lim f x y lim f M L. x x0 x y x M M0 y y0 2x 2y 3x 1 3 VD 2. lim ---------------- ---- --. x y 1 1 xy 2 3 2 VD 3. Tìm lim f x y với f x y . xy . x y 0 0 ựx2 y2 Chương 1. Hàm số nhiều biến số Giải. 0 f x y M x 0. 1 1 . j2 2 2 x y yỊy Vậy lim f x y 0. x y 0 0 Nhận xét Nếu đặt x x0 r cos ọ y y0 r sin ọ thì x y x0 y0 r 0. VD 4. Tìm lim sin x2 y . x y 0 0 x2 y2 Giải. Đặt x r cos ọ y r sin ọ ta có Chương 1. Hàm số nhiều biến số sin x2 y2 sin r2 lim ------u lim n 1. x y 0 0 x2 y2 r 0 r2 VD 5. Cho hàm số f x y 22xy 2 . Chứng tỏ rằng lim f x y không tồn tại. x y 0 0 Giải. Đặt x r cos ọ y r sin ọ ta có lim f x y lim r sin2ọ sin 2ọ. x y w r 0 r2 Do giới hạn phụ thuộc vào ọ nên không duy nhất. Vậy lim f x y không tồn tại. x y 0 0 Chương 1. Hàm số nhiều biến số c Giới hạn lặp Giới hạn theo từng biến khi Mn dần đến M0 của hàm số f x y được gọi là giới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    3    1    18-06-2021
47    13    2    18-06-2021