Bài giảng môn xác suất thống kê - Ths Đoàn Vương Nguyên

Những hiện tượng mà cho dù khi được thực hiện trong một điều kiện vẫn có thể sẽ cho ra các kết quả khác nhau được gọi là những hiện tượng ngẫu nhiên, chẳng hạn gieo một hạt lúa ở điều kiện bình thường thì hạt lúa có thể nảy mầm cũng có thể không nảy mầm. Hiện tượng ngẫu nhiên chính là đối tượng khảo sát của lý thuyết xác suất. | ĐH Công nghiệp Monday January 03 2011 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẠI HỌC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Số tiết 30 PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Probability theory Chương 1. Xác suất của Biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng Chương 4. Vector ngẫu nhiên Chương 5. Định lý giới hạn trong Xác suất PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Statistical theory Chương 6. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số Chương 7. Kiểm định Giả thuyết Thống kê Chương 8. Bài toán Tương quan và Hồi quy Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh - Giáo trình Xác suất - Thống kê và Ứng dụng - NXB Thống kê. 2. Đinh Ngọc Thanh - Giáo trình Xác suất Thống kê - ĐH Tôn Đức Thắng . 3. Đặng Hùng Thắng - Bài tập Xác suất Thống kê - NXB Giáo dục. 4. Lê Sĩ Đồng - Xác suất - Thống kê và Ứng dụng - NXB Giáo dục. 5. Đào Hữu Hồ - Xác suất Thống kê - NXB Khoa học Kỹ thuật. 6. Đậu Thế Cấp - Xác suất Thống kê - Lý thuyết và các bài tập - NXB Giáo dục. 7. Phạm Xuân Kiều - Giáo trình Xác suất và Thống kê - NXB Giáo dục. 8. Nguyễn Cao Văn - Giáo trình Lý thuyết Xác suất Thống kê - NXB Ktế Quốc dân. 9. . Dekking - A modern introduction to Probability and Statistics - Springer Publication 2005 . Biên soạn ThS. Đoàn Vương Nguyên Download Slide bài giảng XSTK_ĐH tại dvntailieu. wordpress. com PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Probability theory Chương 1. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 1. Biến cố ngẫu nhiên 2. Xác suất của biến cố 3. Công thức tính xác suất 1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN . Hiện tượng ngẫu nhiên Người ta chia các hiện tượng xảy ra trong đời sống hàng này thành hai loại tất nhiên và ngẫu nhiên. Chương 1. Xác suất của Biến cố Những hiện tượng mà khi được thực hiện trong cùng một điều kiện sẽ cho ra kết quả như nhau được gọi là những hiện tượng tất nhiên. Chẳng hạn đun nước ở điều kiện bình thường đến 1000C thì nước sẽ bốc hơi một người nhảy ra khỏi máy bay đang bay thì người đó sẽ rơi xuống là tất nhiên. Những hiện tượng mà cho dù khi được thực hiện trong cùng một điều kiện vẫn có thể sẽ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    78    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.