TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận xác suất thống kê', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiểu tuận Xác suất - Thống kê năm 2011 - 2012 ThS. Đoàn Vư ng Nguyên TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH KHOA KHOA Học CƠ BẢN TIỂU LUẬN XÁC SUẤT tHống kê ĐỀ TÀI GVHD ThS. Đoàn Vương Nguyên Lớp học phần .Khoa KHCB Học kỳ .Năm học . Danh sách nhóm ghi theo thứ tự ABC 1. Nguyễn Văn A 2. Le Thị B HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 1 Trang bìa như trên đánh máy không cần in màu . 2 Phần đầu trình bày Lý thuyết viết tay không cần lời nói đầu . 3 Sau phần Lý thuyết là đến phần Bài tập chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 4 Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Phú Vinh - Giáo trình Xác suất - Thống kê và Ứng dụng - NXB Thống kê. 2. Nguyễn Thanh Sơn - Lê Khánh Luận - Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán - NXBTKê. 3. Đậu Thế Cấp - Xác suất - Thống kê - Lý thuyết và các bài tập - NXB Giáo dục. 4. Lê Sĩ Đồng - Xác suất - Thống kê và Ứng dụng - NXB Giáo dục. 5. Đặng Hùng Thắng - Bài tập Xác suất Thống kê - NXB Giáo dục. 6. Đặng Hấn - Xác suất và Thống kê - NXB Giáo dục. 7. Phạm Xuân Kiều - Giáo trình Xác suất và Thống kê - NXB Giáo dục. 8. Nguyễn Cao Văn - Giáo trình Lý thuyết Xác suất Thống kê Toán - NXB Ktế Quốc dân. 9. Đào Hữu Hồ - Lý thuyết Xác suất - Thống kê Bài tập - NXB Khoa học Kỹ thuật. Chú ý Lý thuyết Vector ngẫu nhiên và bài tập có dấu chỉ dành cho các lớp Đại học. Phần làm bài tiểu luận bắt buộc phải viết tay không chấp nhận đánh máy trên 1 hoặc 2 mặt giấy A4 và đóng thành tập cùng với trang bìa. Thời hạn nộp tiểu luận Tiết học cuối cùng. Nếu nộp trể hoặc ghi sót tên của thành viên trong nhóm sẽ không được giải quyết và bị cấm thi. Mỗi nhóm có từ 1 một đến tối đa là 7 bảy sinh viên. Sinh viên tự chọn nhóm và nhóm tự chọn đề tài. 1 Mỗi nhóm tự chọn 1 bài Lý thuyết. Trong phần trình bày Lý thuyết khuyến khích sinh viên tham khảo thêm nhiều tài liệu khác và không được lấy lại các ví dụ trong bài học trên lớp. Chú ý là sinh viên chỉ nên quan tâm đến Lý thuyết ứng dụng không nên đưa vào các lý thuyết Toán khó hiểu . 2 Phần làm bài tập sinh viên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    65    4    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.