Bài giảng môn: Hóa hữu cơ (ĐH Công Nghiệp)

Năng l ng liên k ượ ết: Là năng lượng tỏa ra thi tạo thành liên kết đó đi từ nguyên tử trung hòa và cũng bằng năng lượng cần thiết để phân cắt liên kết đó. Lưu ý: Năng lượng tạo liên kết và năng lượng phân cắt liên kết bằng nhau khi phân tử có 2 nguyên tử. Năng lượng liên kết trong phân tử được tính trung bình. | HÓA HỮU CƠ Organic Chemistry Chapter 1- MÔN HỌC: HOÁ HỌC HỮU CƠ ĐVHT: 3 TÍNH ĐIỂM: TIỂU LUẬN: 30% GIỮA KỲ : 20% CUỐI KỲ : 50% Chapter 1- Tài liệu học tập Trần Thị Việt Hoa-Phan Thanh Sơn Nam. Hoá hữu cơ. NXB Đại học QG TP Trần Văn Thạnh- Hoá hữu cơ- NXB ĐHBK TP HCM. 2001 Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại. Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1,2, NXBGD, Hà nội-1980 Lê Ngọc Thạch Hoá học Hữu cơ, ĐHQG Tp HCM,2001 Trần Quốc Sơn. Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ NXB GD Tập1(1977), Tập 2 (1979) Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, NXBKH&KT,2000 , . Caserí- Basic principles of organic chemistry Robert t. Morríon, Robert Organic chemistry Nguyễn Đình Triệu .2000 câu hỏi hóa học hữu cơ .Tập 1. NXBKH&KT,2003 Trần Thị Việt Hoa-Trần Văn Thạnh. Bài tập Hoá hữu cơ. NXB Đại học QG TP Chapter 1- Đề cương chi tiết môn học Phần 1 : Đại cương (11tiết) Chương1: Các khái niệm cơ bản trong hóa hữu cơ Chương 2: Hiệu ứng electron Chương 3: | HÓA HỮU CƠ Organic Chemistry Chapter 1- MÔN HỌC: HOÁ HỌC HỮU CƠ ĐVHT: 3 TÍNH ĐIỂM: TIỂU LUẬN: 30% GIỮA KỲ : 20% CUỐI KỲ : 50% Chapter 1- Tài liệu học tập Trần Thị Việt Hoa-Phan Thanh Sơn Nam. Hoá hữu cơ. NXB Đại học QG TP Trần Văn Thạnh- Hoá hữu cơ- NXB ĐHBK TP HCM. 2001 Phan Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại. Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1,2, NXBGD, Hà nội-1980 Lê Ngọc Thạch Hoá học Hữu cơ, ĐHQG Tp HCM,2001 Trần Quốc Sơn. Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ NXB GD Tập1(1977), Tập 2 (1979) Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, NXBKH&KT,2000 , . Caserí- Basic principles of organic chemistry Robert t. Morríon, Robert Organic chemistry Nguyễn Đình Triệu .2000 câu hỏi hóa học hữu cơ .Tập 1. NXBKH&KT,2003 Trần Thị Việt Hoa-Trần Văn Thạnh. Bài tập Hoá hữu cơ. NXB Đại học QG TP Chapter 1- Đề cương chi tiết môn học Phần 1 : Đại cương (11tiết) Chương1: Các khái niệm cơ bản trong hóa hữu cơ Chương 2: Hiệu ứng electron Chương 3: Cơ chế phản ứng Phần 2: Hydrocacbon (15 tiết) Chương 1: Ankan Chương 2: Xicloankan Chương 3: Anken Chương 4:Ankadien Chương 5: Ankin Chương 6: Aren Chapter 1- Phần 3: Dẫn xuất của hidrocacbon( 19 tiết) Chương 1: Dẫn xuất halogen- hợp chất cơ magie Chương 2: Ancol, phenol, ete Chương 3: Hợp chất cacbonyl (Andehit, xeton) Chương 4: Axit cacboxylic Chương 5: Amin Chương 6: Amino axit Chương 7: Hợp chất Azo-điazoni Chapter 1- Đề tài Đồng phân hình học trong hóa hữu cơ Đồng phân quang học trong hóa hữu cơ Các loại hiệu ứng electron và hiệu ứng không gian trong hóa hữu cơ Tính axit của các hợp chất hữu cơ Tính bazo của các hợp chất hữu cơ Phản ứng thế theo cơ chế gốc của hydrocacbon no Phản ứng cộng electrophin vào liên kết bội cacbon-cacbon của aken và ankin Phản ứng cộng theo cơ chế gốc tự do vào liên kết bội cacbon- cacbon Phản ứng thế electrophin và nucleophin vào nhân thơm Phản ứng thế nucleophin của dẫn xuất halogen Chapter 1- ứng tách của dẫn xuất halogen 12. Phản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    78    1    19-04-2024
114    351    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.