Phần 2 hydrocacbon - Chương 1 ANKAN

Là hợp chất hidrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn xigma. Nó còn gọi là parafin Công thức tổng quát CnH2n+2 ( n≥1) Chất đầu tiên và đơn giản nhất là metan | Phần 2 hydrocacbon Khái niệm Cấu trúc phân tử Danh pháp, đồng phân Tính chất vật lý Điều chế Tính chất hoá học . Chất tiêu biểu Chương 1: ANKAN Khái niệm Là hợp chất hidrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn xigma. Nó còn gọi là parafin Công thức tổng quát CnH2n+2 ( n≥1) Chất đầu tiên và đơn giản nhất là metan Cấu trúc phân tử Các nguyên tử cacbon trong ankan ở trạng thái lai hoá sp3 Các liên kết định hướng theo kiểu tứ diện Các góc hoá trị chuẩn là 109028’ Độ dài liên kết C-C là 1,54 A0 và C-H là 1,09A0 Danh pháp, đồng phân Danh pháp Danh pháp thông thường 4 chất đầu mang tên lịch sử Từ C5 trở lên gọi theo tên hệ thống gồm tiếp đầu ngử bằng chữ số Hylạp chỉ số nguyên tử cacbon trong phân tử và có tiếp vĩ là an Nếu hợp chất mạch thẳng có thêm tiếp đầu ngữ là n- Nếu có 2 nhóm metyl cuối mạch thêm tiếp đầu ngữ là iso Nếu có 3 nhóm metyl là neo hợp lý : Người ta coi ankan như là dẫn xuất thế H của metan bằng các gốc . | Phần 2 hydrocacbon Khái niệm Cấu trúc phân tử Danh pháp, đồng phân Tính chất vật lý Điều chế Tính chất hoá học . Chất tiêu biểu Chương 1: ANKAN Khái niệm Là hợp chất hidrocacbon no mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn xigma. Nó còn gọi là parafin Công thức tổng quát CnH2n+2 ( n≥1) Chất đầu tiên và đơn giản nhất là metan Cấu trúc phân tử Các nguyên tử cacbon trong ankan ở trạng thái lai hoá sp3 Các liên kết định hướng theo kiểu tứ diện Các góc hoá trị chuẩn là 109028’ Độ dài liên kết C-C là 1,54 A0 và C-H là 1,09A0 Danh pháp, đồng phân Danh pháp Danh pháp thông thường 4 chất đầu mang tên lịch sử Từ C5 trở lên gọi theo tên hệ thống gồm tiếp đầu ngử bằng chữ số Hylạp chỉ số nguyên tử cacbon trong phân tử và có tiếp vĩ là an Nếu hợp chất mạch thẳng có thêm tiếp đầu ngữ là n- Nếu có 2 nhóm metyl cuối mạch thêm tiếp đầu ngữ là iso Nếu có 3 nhóm metyl là neo hợp lý : Người ta coi ankan như là dẫn xuất thế H của metan bằng các gốc ankyl, trong đó nguyên tử C của metan là C bậc cao nhất khi đó gọi tên các gốc ankyl và cuối cùng là metan. Khi goi thì gọi gốc đơn giản trước, phức tạp sau Ví dụ : isopentan (CH3)2CH-CH2CH3 :đimetyl etyl metan IUPAC với mạch thẳng: gọi như tên thường b. Đối với hợp chất mạch nhánh Chọn mạch chính là mạch cacbon dài nhất, tên của ankan là tên của mạch chính Đánh số mạch chính để chỉ vị trí của nhóm thế, cách đánh sao cho tổng chỉ số của nhóm thế là nhỏ nhất • Trong tên gọi, mỗi nhóm thế có một chỉ số chỉ vị trí, nếu các nhóm thế giống nhau thì có thể gộp lại thành đi, tri, tetra Khi gọi tên theo thứ tự a,b,c của nhóm thế. Giữa các con số chỉ nhóm thế có dấu phẩy, giữa các chỉ số chỉ vị trí với nhóm thế có dấu gạch ngang .Bậc cacbon và tên gọi của gốc hidrocacbon Bậc cabon là số nguyên tử cacbon mà nó liên kết Nếu loại 1 H ra khỏi ankan thì ta được gốc ankyl. Tên gọi của gốc ankyl tương tự như tên của ankan tương ứng, thay đuôi an = yl Nếu loại nguyên tử H ở cacbon bậc 1,2,3

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    117    3    16-06-2024
2    134    2    16-06-2024
20    82    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.