DẪN XUẤT CỦA HYDROCACBON

Dẫn xuất halogen có thể được coi là dẫn xuất thế một hoặc 1 số nguyên tử H của hidrocacbon bằng halogen. Tùy thuộc vào bản chất của gốc hidrocacbon ở trong phân tử mà ta được dẫn xuất halogen no, không no, thơm Tùy thuộc bản chất của halogen mà ta có dẫn xuất florua, clorua, bromua hay iodua. | PHẦN 3 DẪN XUẤT CỦA HYDROCACBON CHƯƠNG 1 DẪN XUẤT HALOGEN . Định nghĩa- cách phân loại Dẫn xuất halogen có thể được coi là dẫn xuất thế một hoặc 1 số nguyên tử H của hidrocacbon bằng halogen. + Phân loại: - Tùy thuộc vào bản chất của gốc hidrocacbon ở trong phân tử mà ta được dẫn xuất halogen no, không no, thơm - Tùy thuộc bản chất của halogen mà ta có dẫn xuất florua, clorua, bromua hay iodua. - Tùy thuộc vào số lượng nguyên tử halogen ở trong phân tử mà ta có dẫn xuất nonohalogen, dihalogen. -Tùy thuộc vào bậc của nguyên tử cacbon mà nguyên tử halogen liên kết là cacbon bậc 1,2 hoặc 3 mà ta có dẫn xuất halogen bậc 1,2,và 3 tương ứng . Cấu trúc phân tử Trong phân tử kết C-C và C-H, còn có liên kết C-X. Tùy thuộc vào bản chất của X mà liên kết này có độ dài và độ phân cực khác nhau, nhưng liên kết này luôn luôn phân cực về phía halogen C→X . Danh pháp- Đồng phân pháp a) Thông thường: Tên halogenua ankyl được gọi như sau: tên gốc halogenua + tên nhóm ankyl. b) . | PHẦN 3 DẪN XUẤT CỦA HYDROCACBON CHƯƠNG 1 DẪN XUẤT HALOGEN . Định nghĩa- cách phân loại Dẫn xuất halogen có thể được coi là dẫn xuất thế một hoặc 1 số nguyên tử H của hidrocacbon bằng halogen. + Phân loại: - Tùy thuộc vào bản chất của gốc hidrocacbon ở trong phân tử mà ta được dẫn xuất halogen no, không no, thơm - Tùy thuộc bản chất của halogen mà ta có dẫn xuất florua, clorua, bromua hay iodua. - Tùy thuộc vào số lượng nguyên tử halogen ở trong phân tử mà ta có dẫn xuất nonohalogen, dihalogen. -Tùy thuộc vào bậc của nguyên tử cacbon mà nguyên tử halogen liên kết là cacbon bậc 1,2 hoặc 3 mà ta có dẫn xuất halogen bậc 1,2,và 3 tương ứng . Cấu trúc phân tử Trong phân tử kết C-C và C-H, còn có liên kết C-X. Tùy thuộc vào bản chất của X mà liên kết này có độ dài và độ phân cực khác nhau, nhưng liên kết này luôn luôn phân cực về phía halogen C→X . Danh pháp- Đồng phân pháp a) Thông thường: Tên halogenua ankyl được gọi như sau: tên gốc halogenua + tên nhóm ankyl. b) Danh pháp IUPAC. Ankyl halogenua gọi như ankan bằng cách xem halogen như là nhóm thế trên mạch ankan chính. Có các qui tắc sau: + Tìm và chọn tên của mạch ankan chính (nếu hợp chất có nhánh). Nếu có nối đôi hoặc nối ba thì mạch chính phải chứa nối đôi hoặc ba. + Đánh số nguyên tử C bắt đầu ở 1 đầu của mạch chính sao cho tổng nhóm thế là nhỏ nhất ( gồm nhóm ankyl + halogen). + Nếu có từ hai nhóm thế trở lên của cùng một loại halogen, sử dụng tiếp đầu ngữ di, tri, tetra, + Nếu các halogen khác nhau, chỉ số của nhóm thế phụ thuộc vị trí trên mạch C, nhưng theo thứ tự a,b,c khi viết tên nhóm thế. + Nếu mạch chính có nhóm thế ankyl hoặc halogen, mà tổng số chỉ số nhóm thế đánh từ 2 đầu mạch đến như nhau thì đánh số bắt đầu ở nhóm thế gần halogen hoặc là ankyl, ưu tiên nhỏ nhất theo trình tự thứ tự a,b,c của nhóm thế. + Nếu trong mạch có chứa liên kết bội thì ưu tiên chỉ số của liên kết bội là nhỏ nhất. Đồng phân chỉ có đồng phân cấu tạo (có 2 loai là đồng phân về mạch cacbon và đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.