Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện dân dụng và công nghiệp_4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nhiệt để bảo vê cho động cơ động cơ ỡ cẩu trục động cơ huyền động thay đổi nhanh ở máy cán kim loại đặc biệt không nên đặt rơ le nhiệt ở cùng với buồng lạnh buồng nóng gắn lò điện hở gần các chỉnh tính làm việc của rơ le nhiệt được biểu thị ở hình 3-6. Hình 3-6. Đặc tính làm việc cùa rơ le nhiệt RN. Khi tăng dòng điện vào rơ le lớn hơn dòng điện định múc của rơ le IdmRN tới 20 rơ le sẽ khởi đông với thời gian khoảng 20 -ỉ-30 phút điều kiện này làm cơ sở cho việc lựa chọn dòng điện khởi động cho rơ le. Dòng điện khởi động của rơ le nhiệt được xác định như sau Ikđtt s IđmRN 3 11 Trong đó I RN dừng điên định múc của rơ le nhiệt Idm đA dòng điện định mức của động cơ điện được bảo vệ. Ngoài ra khi tính dòng điện khởi động tính toán Ikđlt còn phải kể đến nhiệt độ mổi trường xung quanh mà rơ le nhiệt thường xuyên làm việc. Dòng điện định mức của rơ le nhiệt ở nhiệt độ t c được xác định IđmRN t IdmRN 0 017 t c 3-12 Ở đây t1 c là nhiệt độ môi hường xung quanh. Từ công thức 3-11 ta có Idr RN Idm d t kết hợp công thức 3-12 đòng điện khởi động tính toán bằng 70 kdtl t cj tmRN t0C Mmd c 71 6-O ont c 3-13 . Việc tính toán dòng điện khởi động trên rơ le nhiệt đảm bảo làm việc tin cậy khi dòng điện quá tải lớn hơn từ 15 30 . Nếu mạch điện động cơ có máy biến dòng dòng điện khời động tính toán có kể đến tỉ số biến đổi của máy biến dòng 1 kdu 3-14 Trong đó K là tỉ số biến đổi của máy biến dòng. Công thức 3-14 chỉ áp dụng khi rơ le nhiệt lấy từ nguồn thứ cấp của máy biến dòng. Rơ le nhiệt không bảo vệ cho động cơ chống các dạng sự cố ngán mạch nên để loại trừ sự cố này ừong mạch điện động cơ phải đặt cầu chì hay áp tô mát. Ví dụ 3-3. Lựa chọn rợ le nhiệt để bảo vê động cơ động cơ Đ có công suất l 7kW. Dòng điện định mức 3 7A động cơ Đ2 có công suất 20kW dòng điện định mức 38A. Hai đông cơ này thường xuyên làm việc ở môi trường xung quanh 35 c. Động cơ Đj có công suất 10kW dòng điện định mức 21 5A đặt ở trong phòng có nhiêt độ làm việc 25 c. Tất cả các động cơ đã được lựa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.