AutoCAD Basics 2004 bible phần 3

Nếu bạn đang sử dụng kỹ thuật, đơn vị kiến trúc, AutoCAD sẽ hiển thị inch một phần khác nhau hơn so với các định dạng, bạn phải sử dụng để loại chúng. Bạn phải nhập tọa độ mà không có bất kỳ không gian bởi vì AutoCAD giải thích một không gian như tương đương với cách nhấn phím Enter và kết thúc đầu vào của bạn. | 222 Part II Drawing in Two Dimensions Before trimming After trimming Figure 10-15 Trimming two arcs to an implied intersection _ To trim an object choose Trim from the Modify toolbar. You cannot select objects before starting the TRIM command. AutoCAD displays the Current settings Projection UCS Edge None Select cutting edges . Select objects prompt. AutoCAD lets you know the values of the two system variables that affect trimming. The Projection setting is used only for 3D models. The Edge setting is used for implied intersections. When Edge is set to Extend AutoCAD trims to the implied intersection of the cutting edge and the object to be trimmed. At this prompt pick the object s that you want to use as a cutting edge. Press Enter to end object selection. Tip If the object you want to use for the cutting edge is already selected before you start the TRIM command AutoCAD deselects it. At the Sel ect cutting z edges . prompt you can type p J to reselect that object. You can trim to an actual or an implied intersection an intersection that would exist if objects were extended If you want to trim to an actual intersection at the Select object to trim or shift-select to extend or Project Edge Undo prompt select objects to trim. Be sure to pick each object between the cutting edge and the end you want to trim off. Press Enter to end object selection. AutoCAD trims the object s . If you want to trim to an implied intersection at the Select object to trim or shift-select to extend or Project Edge Undo prompt type e J. AutoCAD responds with the Enter an implied edge extension mode Extend No extend No extend prompt. Type e J. Then select the objects that you want to trim at the Select object to trim or shift-select to extend or Project Edge Undo prompt. Be sure to pick each object at or near the end that you want to trim. Press Enter to end object selection. AutoCAD trims the object s . Chapter 10 Editing Your Drawing Advanced Tools 223 Use the Undo option if the results .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    94    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.