AutoCAD Basics 2004 bible phần 4

Sử dụng một dấu nối giữa inches toàn phần và bán phần, ví dụ, 3'2-1 / 2 "(Bạn có thể bỏ qua" sau khi inch bởi vì AutoCAD giả inch trong kỹ thuật và các đơn vị kiến trúc nếu không có biểu tượng sau một số.) Tuy nhiên, điều này xuất hiện trên dòng trạng thái là 3'-2 1 / 2 "Điều này có thể gây nhầm lẫn bởi vì dấu gạch ngang trong một | 354 Part II Drawing in Two Dimensions Step-by-Step Creating Text Styles 1. Open from your CD-ROM. 2. Save the file as in your AutoCAD Bible folder. 3. Choose Format Text Style to open the Text Style dialog box. Click New. In the New Text Style dialog box type Notes and click OK. 4. From the Font Name drop-down list choose . In the Height text box change the height to 1 16 . In the Width Factor text box change the width factor to .95. In the Oblique Angle text box type 10. Click Apply to make the new style current. Click Close. 5. Start the DTEXT command. At the Specify start point of text or Justify Style prompt pick a start point at the lower-left corner of the drawing. At the Specify rotation angle of text 0 prompt press Enter. At the Enter Text prompt type Note Not drawn to scale. J. Press Enter again to end the command. 6. Save your drawing. It should look like Figure 13-16. If you are going on to the next exercise keep this drawing open. Figure 13-16 You have added text by using a new text style. Modifying a text style To change a style choose Format Text Style. From the Style Name drop-down list choose the text style you want to change. Make changes the same way you did when creating the style. Choose Apply and then Close. AutoCAD regenerates the drawing and changes all text that uses the style you changed. This is a powerful way to control the look of text in your drawing. Note Unfortunately only changes to the font and text style affect current text. Other changes such as width factor oblique angle orientation and height are ignored. However new text takes on these other changes. Chapter 13 Creating Text 355 To change existing text to another text style choose Properties from Standard toolbar and select the text. In the Properties palette choose a new text style in the Text Style drop-down list. Making a style current or changing a text object s style You can choose the current style when you use one of the text commands. If

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    189    3    16-04-2024
250    212    3    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.