AutoCAD Basics 2004 bible phần 5

Thực hiện theo các bước sau: 1. Loại danh sách đối tượng thả xuống xác định loại đối tượng ranh giới tạo ra. Chọn một trong hai khu vực hoặc Polyline. 2. Chọn các thiết lập ranh giới, là khu vực AutoCAD phân tích để tạo ra các ranh giới. Thông thường, bạn có thể chấp nhận mặc định hiện tại Viewport. | 486 Part II Drawing in Two Dimensions Figure 16-17 The Boundary Creation dialog box Follow these steps 1. The Object Type drop-down list determines the type of object BOUNDARY creates. Choose either Region or Polyline. 2. Choose the boundary set which is the area AutoCAD analyzes to create the boundary. Usually you can accept the default of Current Viewport. However if you have a very complex drawing choose New to temporarily return to your drawing. Specify a window around the area you want for the boundary set. AutoCAD returns you to the dialog box. 3. To specify the enclosed area for the boundary choose Pick Points. AutoCAD returns you to your drawing with the Select internal point prompt. 4. Pick any point inside the closed area you want for your boundary. AutoCAD starts to think as follows Selecting everything visible. Analyzing the selected internal islands. 5. AutoCAD then prompts you for another internal point. If you want to create other boundaries continue to pick internal points. Press Enter to end point selection. AutoCAD informs you how many regions or polylines it created and ends the command. Note By default island detection is on. BOUNDARY detects enclosed areas that are totally inside the boundary area and creates polylines or regions of those enclosed areas as well. Chapter 16 Drawing Complex Objects 487 When BOUNDARY creates a region or polyline the original objects are not deleted. You end up with a region or polyline on top of your original objects. On the The drawing used in the following Step-by-Step exercise on creating boundaries CDffrr is in the Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM. Step-by-Step Creating Boundaries 1. Open from your CD-ROM. 2. Save the file as in your AutoCAD Bible folder. This is a bushing shown in Figure 16-18. Figure 16-18 A bushing 3. Choose Draw Boundary. In the Boundary Creation dialog box choose Region as the Object type. 4. Choose Pick

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.