Giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask p1

Now create the following selection with the help of Polygonal Lasso Tool & then fill with any color like this create other [8]-Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Polygonal Lasso Công cụ & sau đó điền với bất kỳ màu sắc như thế này tạo khác side & then fill Phía sau đó điền & | Giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask Bước 1. Mở 1 bức hình bât kỳ Bước 2. Nhấn M sau đó vẽ một đường như hình 3. Nhấn Ctrl Shift I để chọn lấy vùng ảnh bên ngoài đường path 4. Trên thanh Tool công cụ các bạn kích chuột vào nút quick mask Lúc đó tấm hình của bạn sẽ như thế này 5. vào F ilter Distort Ripple 6. Bạn sẽ được vào nút bên cạnh nút quick mask 7. Nhẩn Q hay là nhấn . Bạn sẽ có 8. Nhấn Ctrl Shift I để bỏ đường path bên ngoài 9. Nhấn Ctrl Shift J để di chyển phần được chọn sang layer mới 10. Tô màu cho layer BG thành màu trăng 11. Vào layer layer style drop shadow để dùng chế độ đổ bóng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    78    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.