Giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 8 -Now create the following selection with the help of Polygonal Lasso Tool then fill with any color like this create other 8 -Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Polygonal Lasso Công cụ sau đó điền với bất kỳ màu sắc như thế này tạo khác side then fill Phía sau đó điền 9 -Now create the following selection with the help Magic Wand Tool with hold Shift 9 -Bây giờ tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ Công cụ Magic Wand với giữ Shift 10 -Now Open New Layer then fill the selection with fffffa color then select Custom Shape Tool use the following shape 10 -Bây giờ mới mở lớp sau đó điền vào lựa chọn màu sắc với fffffa sau đó chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh sử dụng các hình sau settings Cài đặt J I n 3 I it DOO l2Ỗ I ặ 11 -Now create the following shape with the help of Custom Shape Tool then select Pen Tool Click select Make Selection 11 -Bây giờ tạo ra hình sau đây với sự giúp đỡ của Công cụ chỉnh chỉnh sau đó chọn Bút Công cụ Click vào lụa chọn Hãy Chọn 12 -Now use the following settings in Make selection after that shape should convert into selection 12 Bây giờ-sử dụng các cài đặt sau đây trong Hãy lựa chọn sau đó hình thành nên chuyển đổi sang lựa chọn 13 -Now Open New Layer then fill the selection with any color then create the following selection with the help of Elliptical 13 -Bây giờ mới mở lớp sau đó điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó tạo ra các lựa chọn sau đây với sự giúp đỡ của Elliptical Marquee Tool then press DELETE Công cụ Marquee sau đó nhấn XOÁ 14 -Now make Duplicate Layer with the help of Ctrl J then press Ctrl T create the following Transformation then press ENTER 14 -Bây giờ làm cho lớp trùng lặp với sự giúp đỡ của Ctrl J sau đó nhấn Ctrl T tạo sau Đổi sau đó nhấn Enter 15 -Now again Duplicate Layer 2 with the help of Ctrl J then create the following Transformation with the help of Ctrl T 15 -Bây giờ trùng lặp lại lớp 2 với sự giúp đỡ của Ctrl J sau đó tạo ra những chuyển đổi sau đây với sự giúp đỡ của Ctrl

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    70    1    21-05-2024
30    260    2    21-05-2024
2    88    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.