AutoCAD Basics 2004 bible phần 8

Để tạo ra một cái nhìn quan điểm, loại dview ↵ trên dòng lệnh. Tại các đối tượng Chọn hoặc: nhắc nhở, chọn đối tượng bạn muốn bao gồm trong quá trình xác định xem quan điểm. Bạn nên chọn các đối tượng ít như bạn cần phải hình dung kết quả cuối cùng nếu bạn có một bản vẽ phức tạp. | 882 Part IV Drawing in Three Dimensions I. To create a scene choose Scenes from the Render toolbar to open the Scenes dialog box shown in Figure dialog box lists your scenes and enables you to create modify and delete scenes. Figure 25-16 The Scenes dialog box To create a new scene follow these steps 1. Click New to open the New Scene dialog box shown in Figure 25-17. The New Scene dialog box lists all the saved views and all the lights you have created. 2. Type a name in the Scene Name text box no more than eight characters long. 3. Choose a view. You can choose only one. 4. Choose the lights you want. Press Ctrl to choose more than one light. Press Shift to choose a range of lights. You can also choose ALL to quickly choose all the lights for the scene. 5. Click OK. Figure 25-17 The New Scene dialog box Chapter 25 Rendering in 3D 883 Your scene is now listed in the Scenes dialog box. Click OK again to return to your drawing. When you render the drawing you can choose this scene from the Render dialog box. On the The drawing used in the following Step-by-Step exercise on creating a scene CD-RQp is in the Results folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM. Step-by-Step Creating a Scene 1. If you have open use it. Otherwise open it from your AutoCAD Bible folder or the Results folder of the CD-ROM. 2. Save the file as in your AutoCAD Bible folder. If the Render toolbar is not open right-click any toolbar and choose Render. 3. Choose Scenes from the Render toolbar. Click New in the Scenes dialog box to open the New Scene dialog box. 4. Type morning in the Scene Name text box. 5. Choose RENDER1 from the Views list. 6. Choose D1 and P1 from the Lights list pressing the Ctrl key while you select the second light. 7. Click OK twice to return to the drawing. 8. Save the drawing. If you are continuing on to the next Step-by-Step exercise keep it open. Working with Materials Working with materials involves two steps adding them to

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.