Giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng công cụ drop shawdom để tạo layer quick mask p6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mình chắc chắn trong số các bạn có rất nhiều người đã ngồi thiết kế mẫu thiệp cưới. Đúng nghề rồi. Vậy cái vụ điền tên người được mời thì tính sao đây cái list khách hàng đưa hàng trăm tên dịch vụ trọn gói mà . Trong Exel thì dễ rồi khỏi phải bàn nhưng mà không design được vậy trong Photoshop thì sao dưới đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm công việc đó trong Photoshop D Mình lấy bừa một mẫu trên mạng fjfwr Afjỉ ỉ Tên ỉĩ iíẫt 6ữa ctifM mợt-fítừ ỉạ ỉ .7ĩơsf ì d XfCf- -jịữê f ujfỊạ Ễỉỉì Việt Nam Photoshop táỉ pAàO ổ - ư - 2ƠỌỹ táưtỊỹ tịr ố irft ỉ ưtttH tổ cĂtic tHiứ tồi- fỉAoo cÀtSỊỹ sỊyỳy Như bạn thấy mình có một vài layer như Tên Địa điểm Tên cô dâu Tên chú rể. Để PS biết được chỗ nào sẽ được thay thế thì bạn phải định nghĩa cho nó bạn vào Image Variables Define. Image I Layer Select Filter Analysis View Window Help Mode Tansform Controls Uh w 44 I Adjustments Duplicate. Apply Image. Calculations. RGB 8 Image Size. Canvas Size. Pixel Aspect Ratio Rotate Canvas Alt Ctrl I Alt CtrkC Crop Trim. Reveal All Variables I Define. cĩẽùrt trvtjg A iffA mdt Tên Apply Data Set. Data Sets. Aứtỉ vrim tAdfimợ mừfỊy ỉ iTAàstA Atu cAdfjy tói Việt Nam Photoshop A yAtW 6XÙ. XAtit MW Ổ-Ođ- Píiợv MW fAitM 2 CSfỳ ữty ỉ ằfi ỈÀ lỉược tủ cAi e tMÌt Am t AoO cùfỊy MW Sau đó chọn layer cần thay thế và tất nhiên là cả Text replacement. Mình chọn là Ten vì cái này mình sẽ đặt vào cột list danh sách người được mời

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    71    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.