Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | II. Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN KTNN ở VIỆT NAM Sau cách mạng tháng tám nước ta quá độ từ chế độ nửa phong kiến thực dân lên XHCN bỏ qua giai đoan TBCN. Với chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam. Cùng với công cuộc xây dựng đất nước. KTNN đã được ra đời với mục đích - Quốc hữu hoá XHCN. Xoá bỏ toàn diện triệt để chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xoá bỏ chế độ người bóc lột người tịch thu quốc hữu hoá đất đai tài sản của địa chủ tư bản. Thực nguyên tắc tài sản thuộc về giai cấp công dân và nhân dân lao động. - Cải tạo XHCN cải tạo xoá bỏ tàn dư của chế độ cũ xây dựng một Nhà nước của dân do dân và vì dân. - Đầu tư xây dựng mới trong giai đoạn qua độ lên CNXH thì KTNN là lực lượng lòng cốt chủ lực đi đầu trong công cuộc công nghiệp háo hiện đại hoá đất nước xây dưng co sở vật chất cho XHCN. Từ đó đến nay KTNN ở Việt Nam đã được hình thành và phát triển qua các giai đoạn 1. Giai đoạn 1945-1960 Sau khi hoà bình lặp lại ở miền Băc Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam. Theo chủ trương đó công cuộc cải tạo XHCN bắt đầu được thực hiện ở miền Bắc với nhiệm vụ thủ tiêu kinh tế tư nhân xây dựng kinh tế quốc doanh và kinh tế tập đó đã dẫn đễn việc thu hẹp và xoá bỏ kinh tế tư nhân và chuyển sang hình thức sở hữu toàn dân xây dựng các xí nghiệp quốc doanh tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp và sản xuất nhỏ ở thành thị. Kết quả đến năm 1960 đã có -Trong công nghiệp Số xí nghiệp quốc doanh thuộc KTNN 1012 Các xí nghiệp quốc doanh tạo ra 53 3 giá trị tổng sản luợng công nghiệp. - Trong nông nghiệp Số nông truờng quốc doanh 56 Sử dụng 74800 ha đất nông nghiệp. Kinh tế quốc doanh tạo ra 2 giá trị tổng sản lượng nông nghiệp. - Thương nghiệp quốc doanh chiếm 93 6 tổng mức bán buôn. 51 tổng mức bán lẻ. Kinh tế quốc doanh đã thu hút và sử dụng lực lượng lao động gồm 477000 người. Như vậy kinh tế quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    24    1    01-12-2022
212    106    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.