Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta sở dĩ thành phần KTNN giữ vai trò chủ đạo bởi vì những lý do chính sau Thứ nhất chúng ta đều biết chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế . Nền chính trị của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với mục tiêu dưa nước ta tiến lên CNXH thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh . Thành phần KTNN của nước ta mà trước hết là các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải phục vụ cho nhiệm vụ này. Trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta do hạn chế của trình độ lực lượng sản xuất phát triển còn thấp các quan hệ sở hữu còn tồn tại dưới nhiều hình thức do đó nền kinh tế nước ta ở giai đoạn này là một nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần vận hành theo co chế thị trường. Tuy vây co chế thị trường không phải là hiện thân của sự hoàn hảo. Bên cạnh những ưu điểm to lớn của nó mà không ai có thể phủ nhận thì nó cũng tồn tại những khuyết tật như gây ra sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội khủng hoảng kinh tế các tệ nạn xã hội vvũ điều đó đòi hỏi co chế thị trường phải có bàn tay quản lý điều tiết của Nhà nuớc. Và công cụ hữu hiệu nhất mà thông qua nó nhà nuớc thể hiện vai trò điều tiết của mình đó là thành phân KTNN. Chỉ có KTNN mới có thể bảo đảm vững chắc định huớng XHCN đảm bảo cho lọi ích của nguời lao động khắc phục những tiêu cực khuyết tật và hạn chế của co chế thị truờng phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng là động lực thúc đẩy phát triển và tăng truởng kinh tế gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân với tiến bộ và công băng xã hội. Vai trò đó của KTNN đã đuọc chứng minh qua thuc tiễn phát triển kinh tế và ổn định xã hội ở nuớc ta sau đổi mới đến nay Đầu những năm 1990 mặc dù gặp phải hoàn cảnh hết sức khó khăn khắc nghiệt nhu thể chế xã hội ở Liên Xô và các nuớc Đông Âu sụp đổ. Mĩ thực hiện chính sách bao vây cấm vận khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực 1997 1998 tác động mạnh thiên tai liên tiếp xảy ra việc chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị truờng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    272    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.