Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | chính của DN. Các cơ quan quản lý nhà nuớc phải có chuơng trình thanh tra kiểm tra định kỳ đối với DN và thông báo trước cho DN. Cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ kiểm tra thanh tra khi DN đã có đấu hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan thanh tra kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra kiểm tra. Đối với doanh nghiệp hoạt động công ích Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mà nhà nước quyết định quy mô tổ chức chính sách tài chính đối với DN công ích. Chuyển từ cơ chế cấp vốn giao nhiệm vụ sang cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích. Nhà nước có chính sách đối với các sản phẩm và dịch vụ công ích không phân biệt loại hình DN thành phần kinh tế. Nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho DNNN hoạt động công ích. Thực hiện cơ chế quản lý lao động tiền lương và thu nhập trên cơ sở khối lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà nhà nước giao và đặt hàng. DN công ích cũng phải thực hiện hạch toán. Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được. Giải quyết lao động dôi dư Bổ sung cơ chế chính sách đối với lao động dôi dư trong sắp xếp cơ cấu lại DNNN. DN phải ra soát và xây dựng đúng định mức để xác định số lượng lao động cần thiết. Lao động dôi dư được DN tạo điều kiện đào tạo lại hoặc nghỉ việc hưởng nguyên lương một thời gian ể tìm việc nếu không tìm được việc thì được nghỉ chế độ mất việc theo quy ịnh của Bộ Luật lao ộng. Bổ sung sửa ổi một số chính sách cụ thể đối với người lao động dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Chính phủ bố trí nguồn kinh phí ể giải quyết chính sách cho số lao động dôi dư. Sửa đổi bổ sung Bộ Luật lao động theo hướng cho phép áp dụng chế độ mất việc đối với số lao động dôi dư tai thời điểm giao bán khoán kinh doanh và cho thuê DNNN. Khẩn trương bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng nhà nước DN và người lao động cùng đóng góp. Xử lý nợ không thanh toán được. Chính phủ quy định biện pháp giải quyêt dứt điểm các khoản nọ không có khả năng thanh toán của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.