Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p7

Như vậy trong hơn 10 năm qua Đảng và nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương biện pháp tích cực nhằm đổi mới và nâng cao hiêu quả hoạt động của KTNN. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và nền kinh tế còn có nhiều khó khăn gay gắt, KTNN đã vượt qua nhiều thử thách, đứng vững và không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng. | hiệu quả nhung không thực hiện đuợc các hình thức nói trên. Sửa đổi bổ xung luật phá sản DN theo huớng nguời quyết định thành lập DN có quyền đề nghị tuyên bố phá sản. Đảy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết của nguời lao động và toàn xã hội đối với chủ truơng cổ phần hoá giao bán khoán kinh doanh cho thuê sáp nhập giải thể phá sản DNNN. PHẦN KẾT LUẬN Như vậy trong hơn 10 năm qua Đảng và nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương biện pháp tích cực nhằm đổi mới và nâng cao hiêu quả hoạt động của KTNN. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và nền kinh tế còn có nhiều khó khăn gay gắt KTNN đã vượt qua nhiều thử thách đứng vững và không ngừng phát triển góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội chuyển sang thời kỳ hiện đại hoá theo định hướng XHCN. Mặc dù còn một số hạn chế bất cập nhưng KTNNđã chi phối được các ngành lĩnh vực then chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế góp phần ổn định kinh tế xã hội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    76    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.