Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thông điều hòa không khí Lwr - Mức cưòng độ âm trong phòng dB V - Thể tích cua phòng ft3 f - Tân sộ trung tâm cua dai ộcta Hz r - Khoang cach tứ nguộn âm tới nơi thu nhân ít Nểu trong phòng cò nhiểu nguộn âm thì tính Lpr riểng re va cộng lai để tính tộng ap sâu âm tai nơi thu nhân. 2. Trường hợp co nhiều miệng thoi khuyểch tán đặt sát trần Trong cac văn phòng va phòng lơn trong toa nha thương cò nhiểu miểng thội . Nểu sộ lương lơn hơn hay băng 4 va độ độ cao lăp đăt như nhau thì mức ap suât âm trong phòng ơ độ cao 5 ft cach san đươc xac định như sau Lp5 LWS - - 1 - 31 9-20 LWS - Mưc cương độ âm thanh cua miểng thộ i dB h - độ cao cua trân ft N - Sộ miểng thổi X F h2 F - Diển tích san do 1 miểng thội đam nhân ft2 3. Hiều ưng không gián Hiểu ưng khộng gian la sư chểnh lểch giữa mưc ap suât âm thanh va mưc cương độ âm thanh trong phòng Lp - Lw Thiềt bị tiều ầm Trong ky thuât điểu hoa khộng khí ngươi ta thương sư dung cac thiểt bị tiểu âm nhăm giam âm thanh phat ra tư cac thiểt bị va dòng khộng khí chuyển động truyển đển khu vực xung quanh va đăc biểt la truyển vao phòng. Đội vơi cac thiểt bị nhò như cac quat FCu va AHU ngươi ta boc kín thiểt bị băng cac hộp tiểu âm để hut hểt cac âm thanh phat xa tư thiểt bị khộng để chung lan truyển ra chung quanh Đội vơi cac AHU lơn phòng may Chiller ngươi ta đăt trong cac phòng may kín cò boc cach âm. Đội vơi dòng khộng khí ngươi ta sư dung cac hộp tiểu âm đăt trển đương đi. Cac hộp tiểu âm nay cò nhiểm vu hut hểt âm lan truyển theo dòng khộng khí chuyển động. Dươi đây trình bay câu tao cua hộp tiểu âm đăt trển đương ộng. L É W A-A 191 Hình 9-2 Câu tao hộp tiêu âm Trên hình 9-2 là cáu tạo cua hộp tiêu âm thưòng được sử dung trong kỹ thuật điều hoa không khí. Cáu tạo cua hộp tiêu ám gôm càc lỢp sau đáỹ kê tư trong ra ngoài - LỢp tôn co đực lô 06 a 20mm - LỢp vai mong - LỢp bông hut ám - LỢp tôn vo ngoai Hôp tiêu ám đửỢc định hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.