Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Công kỹ thuật lkt12 q i2 - 11 . Quá trình đoạn nhiệt - Entropi của quá trình s1 s2 const - Nhiệt của quá trình Q 0 - Công thay đổi thể tích 112 -Au - u - U1 - Công kỹ thuật lkt12 -Ai - i2 - i1 . quá trình hỗn hợp của khí hoặc hơI . Hỗn hợp khí lý tưởng a Cácthành phần của hỗn hợp 1-65 1-66 1-67 - Thành phần khối lượng gí- z g z G- 1 1-68 G trong đó Gị G là khối lượng của khí thành phần và của hỗn hợp- - Thành phần thể tích z v z V 1 1-69 trong đó Vị V là thể tích của khí thành phần và của hỗn hợp- - Thành phần mol của chất khí z r z Mt 1 1-70 trong đó Mị M là số kilomol của khí thành phần và của hỗn hợp- Chứng minh được rằng thành phần thể tích bằng thành phần mol- b Xác định các đại lượng của hỗn hợp khí - Kilômol của hỗn hợp khí Li q ẳr q i 1-71 1 1 g----V- 1-72 zk trong đó rị gị- thành phần thể tích và thành phần khối lượng của khí thành phần 12 L kilomol của khí thành phần. - Hằng số chất khí của hỗn hợp 8314 8314 R 7- 1-73 L X ri L i n R X giRi 1-74 i 1 Trong đó R - hằng số chất khí của khí thành phần L kilomol của hỗn hợp khí được tính theo 171 hoặc 1-72 . - Nhiệt dung riêng hỗn hợp C C XgiCi . 1-75 trong đó Cj C là nhiệt dung riêng của khí thành phần và của hỗn hợp. C Xác địnháp suất của khí thành phần pi pi r p 1-76 p - áp suất của hỗn hợp khí được xác định theo định luật Danton n p X Pi i 1 d Quan hệ giữa các thành phần gị và ĩị gi gi P iri Xl iri ri L i XL- 1-77 . Quá trình hỗn hợp của chất khí a Hỗn hợp khí trong thể tích V x U xUj 1-78 trong đó Uị U là nội năng của khí thành phần và của hỗn hợp. Đối vói hỗn hợp khí lý tưởng nhiệt độ của hỗn hợp được xác đinh theo công thức T Xg C T 1-79a X g trong đó Cvi là nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích của khí thành phần. Nếu khí thành phần là cùng một chất ta có t Xgitj 1-79b b Hỗn hợp theo dòng Hỗn hợp được tạo thành khi ta nối ống dẫn các dòng khí vào một ống chung. ở đây áp suất của hỗn hợp p thường cho trưóc. Entanpi của hỗn hợp được xác định theo công thức I Xli 1-80 trong đó I I là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.