Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cv 209 0 65 kJ kg 0K v g 32 Cn 0 65 2 1 -0 65 kJ kg 0K Biến đổi entropi quá trình đa biến được tính theo 1-55 . T AS .ln n p 537 273 AS 2. -0 65 .ln _ -1 3 kJ 0K 27 273 Lượng nhiệt của quá trình đa biến được tính theo 1-54 Q . t2 - t1 2. - 0 65 . 537-27 - 663 kJ Biến đổi nội năng của quá trình được tính theo 1-31 AU t2 - t1 65. 537 - 27 663kJ Công thay đổi thể tích có thể tính theo phương trình định luật nhiệt động I Q AU L12 L12 Q - AU - 663 - 663 - 1326 kJ Công kỹ thuật của quá trình được tính theo 1-53 Lkt12 1 2. - 1326 - 1591 kJ. Bài tập Xác định số mũ đa biến khi quá trình đa biến thay đổi từ áp suất 0 001 at nhiệt độ -73 0C đến áp suất 1000 at nhiệt độ 1727 0C. Lời giải Từ đẳng thức quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất của quá trình đa biến 1-51 ta tìm được số mũ đa n Tk í p ì n-1 n Ti 1P1J 1 T In 1727 273 ln n - _ T1 - 73 273 n ln p 1000 ln P1 0 001 n - 1 0 166n n 1 - 0 166 1 2 Bài tập 2 kg khí O2 thực hiện quá trình đa biến vói số mũ đa biến n 1 2 từ nhiệt độ 27 0C đến 537 0C. Xác định biến đổi entropi nhiệt lượng của quá trình. Lời giải Theo 1-55 ta có biến đổi entropi quá trình đa biến 32 ĩ AS .ln n rp T1 C CvT-T -4 i8- r -0 65 kJ kg 0K n v n -1 32 1 2 -1 . . . . . . . C 5 vói O2 là khí 2 nguyên rử k 1 4 C .4 18 H p 32 _ T 537 273 . AS .ln - 2. -0 65 .ln _7J -1 3 kJ 0K n Ĩ1 27 273 Lượng nhiệt của quá trình đa biến được tính theo 1-54 Q . t2 - t1 2. - 0 65 . 537-27 - 663 kJ Bài tập Xác định công nén của 16 kg khí O2 nén đa biến vói n 1 5 từ nhiệt độ 27 0C áp suất 1 bar đến 8bar. Lời giải Công nén là công thay đổi thể tích có thể tính theo 1-52 vói chứ ý p1v1 L12 Gl12 n . 1 -íp n -1 lP1 L12 . 27 273 32. 1 5 -1 N1 5-1 8 1 5 1 - 2490kJ. Bài tập Hơi nước bão hoà ẩm có độ khô x 0 3 ở áp suất 5 bar entanpi và thể tích riêng của hơi bão hoà khô 2749 kJ kg và 0 3747 m3 kg entanpi và thể tích riêng của nưóc sôi 640 kJ kg và 0 0011 m3 kg. Xác định entanpi thể tích riêng hơi nước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    59    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.