Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p2', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nguyên tắc điều chỉnh tối ưu điều chỉnh cực trị Yo y t Var là hàm chưa biềt Sơ đố cáu truc Hình Thiềt bị tính toàn sàn ra nhưng tính hiều là đề điều chỉnh Phân loại các hệ thong tự động Theo định trị Yo Nều dựà vào định trị Yo thì tà co thề phân rà 3 loài Hề thống giự ôn định Yo const Điều chỉnh chương trình Yo y t biềt trươc Hề thống tuy đống Yo y t Vàr khống biềt trươc Theo dàng tín hiều Tà co Hề thống liền tuc Là hề thống mà tât cà càc tín hiều truyền tư vị trí này đền vị trí khàc trong hề thống 1 càch liền tuc hàm liền tuc Hề thống giàn đoạn Là hề thống mà trong đo co ít nhât 1 tín hiều biều diền bắng hàm giàn đoàn theo thơi giàn Theo dàng phương trình vi phân mố tà hề thống Hề thống tuyền tính Là hề thống mà đắc tính tĩnh cuà tât cà càc phân tư là tuyền tính. Phương trình tràng thài mố tà cho hề thống tuyền tính là càc phương trình tuyền tính. Đắc điềm cơ bàn cuà hề thống này thưc hiền đươc nguyền ly xềp chống. Tưc là nều hề thống co nhiều tàc đống đống thơi thì phàn ưng đâu rà cuà no là tống tât cà phàn ưng do tưng tàc đống riềng le vào hề thống Hề thống phi tuyền là hề thống mà trong đo co 1 đắc tính cuà mốt phân tư là hàm phi tuyền. Phương trình tràng thài mố tà cho hề thống này là phương trình phi tuyền. Đắc điềm cuà hề thống phi tuyền là khống thưc hiền đươc nguyền ly xềp chống Hề thống tuyền tính hoà là hề thống phi tuyền đươc tuyền tính hoà. Tuyền tính hoà càc đắc tính phi tuyền co nhiều phương phàp Theo dàng thày đố i dắc tính cuà hề thống 9 Hệ thống tự thích nghi Thích nghi vói ca trưòng hợp điều kiện thay đổi . Hệ thống khống tự thích nghi Khống tự chỉ định được Theo dang nàng lượng tiều thu Hệ thống điện Hệ thống khí nen Hệ thống thuy lực Hệ thống tống hợp Theo thống số điệu chỉnh Hệ thống điệu chỉnh nhiệt đố Hệ thống điệu chỉnh ap suất Hệ thống điệu chỉnh lưu lượng . . . Nhiệm vu cua Lý thuyết điều chỉnh tự động Ly thuyệt điệu chỉnh tư đống nhàm giai quyệt 2 nhiệm vu chính Phấn tích hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
217    66    2    19-04-2024
110    319    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.