Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p3', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ta đưa về dang W P W P PI W P KP W P kp JWP- Jf P . TP W P PI Tc PỢ P 1 Kỵõb Ti Ợ P 1 Hay W P kp KT .s Tc T P 1 K1ỖB Ti 1 p. Ky hiều S -Kjt W P kp T P 1 1 S Hay dươi dang W P KP ----- S 1 J ì P 11 S 1 Đây thực chát la khâu quan tính bậc 1 ma hằng số thời gian Tkp va K S 1 S 1 Dựng ĐTBF S 0 Re Jm Sơ đố 2 Sự dung khâu liền hề nghịch bao toan bố cơ câu châp hanh va bố điều chỉnh Mach liền hề nghịch la khâu vi phân thực K1 T .P . T W P 1 kTcỖb . Đằt s SB T1 T S K I Tc P T P 1 100 1 Hay W P kp S 1 STI S 1 IP 1 Giống sơ đồ 1 anh cua chung cung vậy. Khi S tăng thì bộ điều chỉnh thực tế khac xa bộ điều chỉnh ly tựơng. ưu điềm cua sơ đố 2 la khi gia trị Tj thay đố i thì s khống đố i. Bộ điều chỉnh PID Ta phai cho đi qua 2 kháu quan tính bậc 1 măc nối tiếp nhự sau Đối vơi bố PID ly tựơng W P pid Kp 1 - - ị .P I Hay W P pid TI P I 11 TI .P 1 Td Ti P2 ố TI .P w P W P kp Vơi bố thực tề thì theo sơ đố trền ---------K ---------- W P pid . W P kp 1 K1-ỜB Tc -P 1 T2 P 1 W P W P pid Đăt Td T1T T T1 T2 2 TD T1 T2 T s Sb S K W P kp -------- S 1 1 Tc K Y2 ST _ Ip 2 1 Ip 1 S 1 I I S 1 101 Kết luân chung Để xây dựng các quy luật điều chỉnh trong các bộ điều chỉnh công nghiệp phai sử dung các mách liền hệ nghịch các mách trển co thề báo bộ khuềch đái hoặc báo cá bộ khuềch đái lân co câu châp hánh. Tuy thuộc váo quy luật điều chỉnh đựợc hánh thánh má các mách liền hề nghịch co thề lá khâu ty lề hoặc khâu quán tính bậc 1 bậc 2 . Do xuât hiền các mách liền hề nghịch trền nền hám truyền các bộ điều chỉnh thực tề khác so vỢi hám truyền bộ điều chỉnh ly tựỢng sự sái khác náy cáng lỢn nều hàng sộ thỢi gián củá cỢ câu châp hánh cáng lỢn vá hề sộ khuềch đái củá bộ khuềch đái cáng nho. Cấu tao chung cua các bộ điếu chỉnh 6 1- Phân tự đo lựỢng Dung đề đo sự tháy đội cuá TSĐC vá chuyền độ i no thánh tín hiều phu hỢp đề truyền tỢi phân tự tiềp theo phân tự náy đựỢc câu táo gộm hái phân Phân tự nháy cám Bộ chuyền độ i 2- Bộ định trị dung đề đặt các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    118    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.