Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p4', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phương án độc lập 4- Điều chỉnh khộng khí theo thánh phận khói thái Tá đá biềt .CO _ 21 a x a CO2 21 - O2 Độ dóc O2 a lơn hơn điều chỉnh theo O2 nhánh hơn. Mặt khác CO2 phu thuộc váo nhiền liều Điều chỉnh theo O2 chính xác hơn nữá dung cu dung CO2 phưc táp hơn D o vậy đề điều chỉnh tá cặn cữ váo O2 Tuy nhiền các dung đo khi O2 chữá hoán toán tin cậy. Ngáy náy ngữơi tá dữá váo tính chật tữ tính củá O2 bị hut về tữ trữơng thuận tữ vá khi nhiềt độ cáo thì tữ tính giám đề đo lữu lữơng củá O2. Do vậy trong thữc tề ngữơi tá vận khộng dung O2 má chỉ xem no lá tính hiều phu đề điều chỉnh. 129 . Hệ thong điều chỉnh khoi thai Ta giữ cho Pbl 3 1 mm H2O Pbl là tín hiệu dao động liên tục vói tần sộ 1 2 Hz Pbl J những biên độ giao động khoi già trị yêu cầu lón co thê 5 7 mmH2O so vổi già trị I định mữc. Phài trang bị càc thiêt bị hoàn xung giam biên độ giao động . Do Pbl nho nên tà khộng thê dung bộ điêu chỉnh P vì co ọ dữ mà dung bộ điêu chỉnh I hoặc PI ọ dữ 0 ------------- Đầy là đội tữỢng co tữ cần bàng nên tà chỉ sữ dung qui luầt I là đu Đê điêu chỉnh chần khộng buộng lữà tà dung phữóng àn sau Trong một sộ trữóng hỢp đê tặng chầt lữỢng ta dung phữóng an b co thêm phần . ta thêm phần liên hê động chỉ xày ra trong quà trình quà độ con Ợ chê độ xàc lầp no bị mầt đi theo thói gian và co hữóng tữc lo khộng co tàc động ngữỢc lai Hệ thong điều chỉnh tự đông nhiệt đô hơi qua nhiệt Yêu cầu đội vỢi hê thộng điêu chỉnh nhiêt độ hỢi quà nhiêt Nhiêt độ hỢi quà nhiêt phai giữ trong một giỢi han nào đo giỢi han trên bị khộng chê điêu kiên khặc khe và giỢi han dữỢi cung bị han chê yêu cầu khộng đữỢc phep vữỢt quà nhiêt độ cho phep 5oC trong thữc tê 10oC . Vì khi nhiêt độ giam 10OC n giam 0 5 và n phàt điên giam 1 5 Đặc tính cua lo xet theo quan điê m điêu chỉnh nhiêt độ. - Đặc tính tỉnh Quan hê nhiêt độ qua nhiêt vỢi càc thộng sộ khàc Ợ chê độ xàc lầp - Đặc tính động Chính là sữ thay độ i theo thời gian cua nhiêt độ khi co càc nhiêu P thay độ i Q t thay độ i. 130 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    674    5    22-05-2024
184    94    9    22-05-2024
7    67    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.