Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển hoạt động của hệ thống tự động khép kín p5', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sơ đồ điện điều khiển tự động lò hơi Sơ đồ nồi dây tu điện điều khiển CHUTHICH IR INTERMEDIARY RELAY-Role trung gian WP WATER PUMP - Bom nuoc BUR BURNER - Bo dot FUSE CAU CHI BELL CHUONG TH THERMAL RELAY - Rolr nhiet PR PRESSURE RELAY - Role op suat sw SWITCH - Cong tac LAMP - Den bao FLOATTESS LEVEL SWITCH MACH BAN DAN DIEU KHIEN MUC NUOC Mạch điện điều khiển tự động hệ thống lò hơi đốt dầu MACH DONG LUC MACH DIEU KHIEN 3x5 kw 3x5 kw lkw Mạch điện động lực vạ điều khiển lò hơi đốt điện 140 - 8 - CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN cua Tuóc bin Khi noi về tuốc bin chung ta thưòng gặp 3 loại tuốc bin tuốc bin hơi tuốc bin khí va tuốc bin nươc. Ngay nay tuốc bin la bố phận rát quan trong trong cac nha may nhiềt điền tuốc bin hơi tuốc bin khí va trong nha may thuy điền tuốc bin nươc . Giao trình nay chu yều trình bay về tuốc bin hơi va tuốc bin khí. Tuốc bin hơi Tuốc bin hơi ra đơi cach đậy hơn 100 nặm. Trong thề ky 19 may hơi nươc pit tống la may nhiềt chu yều. Nặm 1883 lán đáu tiền tuốc bin hơi đươc đưa vao thư nghiềm va đa nhanh chong phat triền hơn hàn may hơi nươc nhơ những ưu điềm sau đáy - Cống suát lơn hơn nhiều do ta sư dung được mốt lương hơi lơn - Hơi co thề7 gian nơ tư ap suát cao xuống ap suát rát tháp vì váy náng cao đươc hiều suát. - co thề thu hối lai nươc ngưng trong mốt chu trình nươc - hơi khí nen tặng chát lương nươc cáp vơi cac thống số cao. - Chay ềm hơn may hơi nươc thuán tiền trong ván hanh Hình Sơ đồ mặt cắt Tuốc bin xung lực mồt tầng 1 - Trục tuốc bin 2- Đĩa 3- Cach đống 4- Day ống phun 5- Thán Tuốc bin 6- Ong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    346    2    16-06-2024
389    87    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.