Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh running config p1

OSPF là một trong những giao thức quan trọng nhất của loại giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết. OSPF dựa trên một chuẩn mở nên nó có thể được sử dụng và phát triển bởi các nhà sản xuất khác nhau. Đây là một giao thức phức tạp được triển khai cho các mạng lớn. Các vấn đề cơ bản về OSPF sẽ được đề cập đến trong chương này. Cấu hình Cisco router cũng tương tự như cấu hình các giao thức định tuyến khác. Đầu tiên OSPF cũng phải được khởi động trên router,. | Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh running config 00 21 38 IGRP Total routes in update Hou ter At debug ip igrp events ỈGRP event debugging la on 00 21 33 1GRP sending update to via FaatEthernctO 0 00 21 38 IGRP update contains 0 interior 2 system and 0 exterior routes. 00 21 38 LGRPỈ Total routes in update 2 00 21 33 IGRPt sending update to via Serial0 0 00 21 33 1GRP update contain 0 Interior 1 tra cấu hình IGRP Để kiểm tra xem IGRP đã được cấu hình đúng chưa bạn dùng lệnh show ip route và kiểm tra các đường của IGRP được đánh dấu bằng chữ I ở đầu dòng Ngoài ra còn các lệnh sau bạn có thể sử dụng để kiểm tra cấu hình IGRP Show interface interface Show running-config 181 Show running-config interface interface Show running-config begin interface interface Show running-config begin igrp Show ip protocols Để kiểm tra xem cổng Ethernet đã được cấu hình đúng chưa thì bạn dùng lệnh show interface fa0 0. Để kiểm tra IGRP đã được chạy trên router chưa thì bạn dùng lệnh show ip protocols. Xử lý sự cố của IGRP Phần lớn các sự cố của IGRP là do bạn khai báo sai lệnh network địa chỉ mạng IP không liên tục khai báo số AS sai . 00 21 33 XGfiP HouterMdabuf ip evenr. debugging is on 00 21 38 .GRP Update contains 0 interior system and 0 exterior routes. 00 21 38 1GRP Total routes in IJ 00 21 38 IGRP sending update to Via SetialU 0 00 21 38 LGRP update contains 0 system and 0 exterior routes. 00 21 38 .GRP Total routes in update 5-25E- Hình Sau đây là các lệnh được sử dụng để tìm sự cố của IGRP Show ip protocols Show ip route Debug ip igrp events Debug ip igrp transactions Ping Traceroute 182 00 . ỉk RouterA dsbug ip igrp transactions IGRP protocol debugging iâ oil ỈGK sending up-ddte to network 192 Tỉietcic 50135 network 0 metric-80125 network 192 0 me Lr if 30 135 IGR sending update to 00 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.