Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh running config p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh running config p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 190 Hình ICMP Message Types . Echo Reply s Destination Unreachable 4 Source Quenứi 5 Redirect Cbiange Request ỄLÍIO ftenuost Ruutaf AđverliẺem ent in Router Sderton 11 Time Exceeded u Pnrnrnetrr PrcHern n Raqussl Timfislamp Reply 15 Information Information Raptjf Address Mask Request is Àdiẩi b1 ik Red Hình điệp Destination Unreachable Không phải lúc nào gói dữ liệu cũng chuyển được đến đích .Ví dụ như hư hỏng phần cứng cấu hình giao thức không đúng cổng giao tiếp bị ngắt thông tin định tuyên sai. là những nguyên nhân có thể gây ra làm cho gói dữ liệu không thể chuyển được tới đích .Trong những trường hợp như vậy thì ICMP gửi thông điệp Destination Unreachable cho máy gửi để thông báo là gói dữ liệu không chuyển được tới đích . Trong hình là cấu trúc của thông điệp Destination Unreachable . Giá trị 3 trong phần Type cho biết đây là thông điệp Destination Unreachable .Giá trị trong phần Code sẽ cho biết nguyên nhân tại sao không chuyển được gói dữ liệu đến đích .Ví dụ như phần Code có giá trị 0 có nghĩa là mạng đích không đến được . 191 Hình Hình Khi gói dữ liệu đựơc chuyển từ mạng Token-ring ra mạng Ethernet thì thường phải phân mảnh ra thành các gói nhỏ hơn .Nếu gói dữ liệu không cho phép phân mảnh thì gói dữ liệu không thể chuyển ra được khi đó thông điệp Destination Unreachable sẽ được gửi điệp ICMP này cũng được gửi đi khi các dịch vụ liên quan đến IP như FTP Web không tim thấy .Điều quan trong khi xử lý sự cố mạng IP là bạn cần phải hiểu được các nguyên nhân khác nhau tạo nên thông điệp ICMP Destination Unreachable . báo các loại lỗi khác Khi thiết bị xử lý gói dữ liệu không chuyển gói dữ liệu đi được do một số lỗi ở phần Header của gói dữ liệu .Loại dữ liệu này không liên quan gì đến host đích hay mạng đích nhưng nó vẫn làm cho gói dữ liệu không thể chuyền được đến đích .Trong trường hợp này thông điệp ICMP Parameter Problem Type 12 sẽ được gửi về cho máy nguồn. 192 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.