Broadband Powerline Communications Networks Design phần 1

ổng quan về lịch sử Powerline Truyền thông là việc sử dụng mạng lưới cấp điện cho các mục đích thông tin liên lạc. Trong trường hợp này, lưới điện phân phối điện được bổ sung được sử dụng như một phương tiện truyền dẫn cho việc chuyển giao các dịch vụ viễn thông khác nhau. | BROADBAND POWERLINE COMMUNICATIONS NETWORK DESIGN Halid Hrasnica Ralf Lehnert WILEY Si O JI l 0 0 I 0 0 I _ 00 Abdelfatteh Haidine . Q II cpp o Ỉ oV- Broadband Powerline Communications Networks Network Design Halid Hrasnica Abdelfatteh Haidine Ralf Lehnert All of Dresden University of Technology Germany John Wiley Sons .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.