Broadband Powerline Communications Networks Design phần 5

Hơn nữa, kết hợp với mã rất tuyến tính (n, k) là một ma trận hai chiều được gọi là "ma trận kiểm tra chẵn lẻ", ký hiệu là H với kích thước (n - k) và n. Ma trận này được định nghĩa như vậy mà GH T = 0 (4,34) ma trận này cho phép chúng ta xác định của "hội chứng" của một r từ nhận được theo để Eq. (4,35). Hội chứng này có chiều dài | Realization of PLC Access Systems 101 The simple example of the linear block code is the Single Parity Check code which is a k 1 k code defined by Eq. and whose generator matrix G is formulated by Eq. . Ck m1 m2 . mk G 1 0 . 0 1 0 1 .0 1 . . . 0 . . . 0 . 1 1 Furthermore associated with very linear n k code is a two-dimensional matrix called parity check matrix denoted by H with dimensions n k and n. This matrix is defined such that GHT 0 This matrix allows us to define the syndrome s of a received word r according to Eq. . The syndrome is of length n k bits. s rHj Then if the received word does pertain to the code C its syndrome is equal to zero as shown by Eq. and therefore no error is detected. In the other case where the syndrome is nonzero the decoder has to take action to correct the errors. However the capability of codes to correct the errors is limited as described by Eq. and in this case the receiver has to request the retransmission of the code word through the ARQ mechanisms. s_ rH_T cHj m Hr m0 0 The Hamming weight of a word is the number of 1 s in the word for example WH 110110 4. The Hamming distance between two words a and b is the number of positions in which a and h differ and is pointed out by dH a b for example dH 01011 11110 3. The minimum distance of a code C is the minimum Hamming distance between any two different code words in C. The minimum Hamming distance can also be defined by Eq. . For example for the code C 00000 01011 10101 11110 the minimal hamming distance is dmin 3. dmin min dH a b a G C a b The parameter dmin can be used to predict the error protection capability of a code. A block code with minimum distance dmin guarantees correcting all patterns of t or fewer errors where t is upper bounded by dmin 1 2 Lee00 . In this case t is called random-error correcting capability of the code. t L dmrn 1 2J or t dmn 1 2 The main classes of the block codes that are widely

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    45    1    05-03-2024
322    64    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.