Broadband Powerline Communications Networks Design phần 9

Các hoạt động tối thiểu đã thiết lập một giới hạn trên cho xác suất truyền dẫn và gây ra tỷ lệ truy cập G = np để trở thành 1 [Walke99. Một vấn đề phổ biến của các thuật toán ổn định khác nhau là tính toán của một xác suất truyền lại tối ưu bởi vì điều kiện tải trọng động trong mạng. | Performance Evaluation of Reservation MAC Protocols 217 Simulation Scenario A performance evaluation of various solutions for the signaling MAC protocols has to be carried out in network models with varying traffic conditions. Thus it is possible to investigate features of the MAC protocols under different network load conditions. To vary the network load the number of network stations is increased from 50 to 500. This results in a minimum average network load of 125 kbps and a maximum of Mbps in accordance with the simple traffic models presented in Sec. . Another approach to the increase of the network load is a variation of offered traffic for individual network stations for example the offered network load of individual network stations can be varied from to 25 kbps for a constant number of stations which results in the same common offered network load as in the first case. If the number of stations remains constant the interarrival times of the user packets has to be reduced to increase the network load. That means for a network load of Mbps and 50 network stations the interarrival time has to be set to 480 ms in the simple traffic model with rare requests and to 96 ms in the model with frequent requests. So the interarrival times would become too short and the representation of a realistic WWW traffic scenario disappears. On the other hand the average intensity of the transmission requests is equal in both cases - a variable and a fixed number of the network stations - if the common network load remains the same. A transmission request is made only after a previous packet transmission is successfully completed Sec. . On the other hand if the number of network stations is increased the number of uncorrelated sources in the network becomes higher. Accordingly the common number of transmission requests is higher which is not the case if the number of network stations is constant. Therefore the increasing number of network .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.