Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p1

Các thanh ghi: Ở hình và hình mô tả bộ thanh ghi của 8251, gồm: thanh ghi trạng thái và thanh ghi điều khiển. Hai thanh ghi trên có cùng một địa chỉ với A0 = 1, một dùng để ghi (/WR) lệnh điều khiển và một để đọc (/RD) trạng thái. Hai thanh ghi đệm số liệu ghi và đọc có cùng một địa chỉ (A0 = 0) và dùng để ghi và đọc số liệu cần truyền và nhận của KGN. Các lệnh cho các thanh ghi trên như bảng sau: /CE 0 0 0 0. | Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh 1. Cấu trúc cua mot vi xử ly cô ban Một vi xử ly ve cơ ban gồm co 3 khôi chức năng đơn vị thực thi Execution bộ điều khiên tuăn tự Sequencer vă bus giăô tiếp. - Đơn vị thực thi Xứ ly căc lệnh sôi hộc vă logic. Căc toăn hang lien quan cô măt ơ căc thănh ghi dứ liẹu hoăc địă chỉ hoăc tứ bus nOi. - BỌ điều khiển tuấn tự Băo gom bo giăi mă lenh Intrustruction Decoder vă bo đếm chứơng trình Progrăm Counter . BO đếm chứơng trình goi căc lẹnh chứơng trình tuăn tứ. BO giăi mă lẹnh thì khơi đOng căc bứơc căn thiết đe thức hiẹn lẹnh. BO đieu khien tuăn tứ tăo thănh mOt he thong logic tuăn tứ mă căch thức hoạt đOng củă no đứơc chứă trong ROM. NOi dung chứă trong ROM đứơc goi lă vi chứơng trình. Căc lenh ben ngoăi trong trứơng hơp năy xăc định căc địă chỉ văo vi chứơng trình. Khi chứơng trình băt đău thức hiẹn thì bo đếm chứơng trình PC đứơc đăt ơ địă chỉ băt đău thứơng lă địă chỉ 0000h vơi xi xứ ly 8 bit . Địă chỉ năy đứơc chuyen đến bo nhơ thong quă bus địă chỉ Address Bus . Khi tín hiếu Reăd đứơc đứă văo ơ bus địă chỉ nOi dung cuă bo nhơ lien quăn xuất hien tren bus dứ lieu dătă bus vă se đứơc chứă ơ bo giăi mă lenh Instruction Decoder . Său khi khơi đOng mOt so bứơc căn thiết đe thức thi lẹnh nhơ mOt so chu ky măy vă khi lẹnh đă thức thi thì bo giăi mă lẹnh lăm cho bo đếm chứơng trình chỉ đến o địă chỉ cuă lẹnh kế. Trong đe tăi năy sứ dung vi xứ ly 8085 lă mOt vi xứ ly 8 bit nen dứơi đăy xin trình băy cấu truc cuă vi xứ ly 8085. Hình Sơ đồ khối của một vi xử ly 8 bit. Hình Sơ đồ cau trúc của một vi xử ly. Qua sơ đồ trên ta thấy vi xử ly bao gom các khôi chính sau khôi đơn vị số hoc logic ALU Arithmatic Logic Unit cac thanh ghi va khôi Control Logic. Cac khôi nay liên hê vơi nhau qua cac đương day truyên tín hiêu. 2. Chức năng va nhiêm vu cua các khôi trong vi xử ly a. Khoi ALU Arithmatic Logic Unit . Khối đơn vị số hộc logic la khối quan trong nhất bên trong vi xử ly khối ALU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.