Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chân 10 INTR Input - INTR Interrupt tín hiệu bao ngắt vi xử ly sẽ nhận ra sau khi thi hành xong một chỉ thị. - Khi không sử dụng chân 10 nôi GND. Chân 11 INTA Output - INTA Interrupt Acknowledge Tín hiệụ trâ lời ngât. Tín hiệụ sẽ bâô chô thiết bị yêụ câu ngât bời tín hiệu INTA biết rang vi xử ly đâ chấp nhân yệụ câu ngât vâ thiết bị yệụ câu ngât hây đât lệnh lẽn đửờng dử liệu Dâtâ Bus . - Chân 10 vâ 11 thửờng đửờc liên kết vời câc IC DMA dung trong mây tính . - Khi không sử dung chân 11 bô trông. Chân 12 19 - AD0 AD7 Input Output - AD Address Data đày là càc đửờng địa chỉ và các đửờng dử liệu đửỢc tích hợp chung với nhau tạo thanh đửờng dử liệu - địa chỉ. - Ở chu ky mây Tb câc ngô AD nây đông vâi trô lâ câc ngô râ địâ chỉ ờ câc chu ky sâu thì bus nây đông vâi trô lâ câc đửờng dử liệu. Vi xử ly xuất hây nhâp dử liệu đệụ thông quâ câc đửờng nây. - Câc đửờng dử liệu vâ địâ chỉ trông bus nây cô thệ đửờc tâch râ hân bời môt IC chốt 74LS373 74LS573 đửờc điệu khiệ n bời chân ALE củâ vi xử ly. Chân 20 - v .- Chân GND củâ vi xử ly. Chân 21 28 - A8 A15 Output Address bus Câc ngô râ nây đửờc dung đệ xuất 8 bit địâ chỉ câô. Nhử vây vi xử ly 8085A cô 16 đửờng địâ chỉ vâ 8 đửờng dử liệu. Chân 29 33 34 - So S1 IO M Output . - Ba ngộ nay cho biết trạng thái hoat động cua vi xử ly trạng thái hoat động co thẽ xem ở bang sau IO M S1 S0 Trâng thâi 0 0 1 Viết vâô bô nhờ Mệmôry Writệ 0 1 0 Đọc bô nhờ Mệmôry Rếâd 0 1 1 Xuất dử liệu râ công Op-Côdệ Fệtch 1 0 1 Xuất dử liệu râ công I 0 Writệ 1 1 0 Đôc dử liệu tử công I 0 Rệâd 1 1 1 Intệrrup Acknôwlệdgệ Chân 30 - ALE Output - ALE Address Lâtch Enâblệ lâ chân điệu khiển dung xâc định vâi trô cuâ đửờng GVHD Nguyen Đình Phu SVTH Nguyen Trung Dung AD7 AD0. Ngo nay tạo ra một xung ở chu kỳ may T1 nham xác định luc đó đường AD7 AD0 đóng vai tró la đường địa chỉ A7 A0 . - Bình thường thì ALE ờ mưc 0 ờ chu kỳ T1 thì ALE ờ mưc 1 . - Chân nay dùng làm chân điều khiển cho IC chốt. Chân 31 WR Output - WR Write dung đe xac định vi xư lỳ 8085A đang thực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.