Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG II GIỚI THIỆU TẬP LỆNH CỦA VI XỬ LY 8085 I. NHÓM LỆNH DI CHUYỆN 8 BIT 1. Lệnh truyền dữ liệu giữa các thanh ghi CU pháp MOV d s s source tữỢng trững cho các thanh ghi phát. d destination tữỢng trững cho thanh nhạn. Ma dối tữỢng 0 1 d d d s s s Cac bit ddd va sss tra Ợ BANG cuối tập lệnh. Y nghĩa chuyền nội dung thanh ghi s vao thanh ghi d nội dung thanh ghi s van con. Lệnh nay chiếm 1 byte so chu ky xung clock 4. Thanh ghi trang thai không thay do i. Tữông tữ cho cac lệnh khac . 2. Lệnh chuyện dữ liệu thanh ghi vao o nhô cu phap MOV M s 3. Lệnh chuyện dữ liệu tữ o nhô vao thanh ghi cu phap MOV d M 4. Lệnh truyện tữc thôi dữ liiệu 8 bit vao thanh ghi cu phap MVI d D8 5. Lệnh truyện tữc thôi dữ liệu 8 bit vao o nhô cu phap MVI M D8 II. NHÓM LỆNH TANG GIAM 8 BIT 1. Lệnh tang nọi dung thanh ghi cu phap INR d Ma dối tữông 0 0 d d d 1 0 0 Y nghĩa Lệnh nay tang noi dung thanh ghi lện mọt dôn vị. Lệnh nay chiếm 1 bytệ so chu ky xung clock 4. Lệnh nay anh hữông dến thanh ghi trang thai trữ bit cy khong anh hữông. Tữông tữ cho cac lệnh khac 2. Lệnh giam nOi dung thanh ghi cu phap DcR d 3. Lệnh tang nOi dung o nhô cu phap INR M 4. Lệnh giam nOi dung o nhô cu phap DcR M III. NHÓM LỆNH SO HÓC GIƯA THANH GHI A VA THANH GHI 1. 2. Lệnh cộng thanh ghi Cu phap ADD s 1 0 0 0 0 s s s Ma dội tượng Y nghĩa nội dung thanh ghi A được cộng vôi nội dung thanh ghi s kết qua chưa trong thanh ghi A nội dung thanh ghi s van cộn. Lệnh nay chiếm một bytế số chu kỳ xung clộck 4. Lệnh nay anh hưông đến thanh ghi trang thai. Lệnh cộng thanh ghi cộ sấ nhô ban đau cu phap ADC s Ma độ i tượng 1 0 0 0 1 s s s Y nghĩa nội dung thanh ghi A được cộng vôi nội dung thanh ghi s cộng vôi bit Cy kết qua chưa trộng thanh ghi A nội dung thanh ghi s van cộn. Lệnh nay chiếm 1 bytệ sộ chu ky xung clộck 4. Lệnh nay anh hưông đến thanh ghi trang thai. Tưông tư chộ cac lệnh khac 3. Lệnh trư thanh ghi cu phap SUB s 4. Lệnh trư thanh ghi cộ sộ nhô ban đau cu phap SbB s 5. Lệnh and vôi thanh ghi cu phap ANA s .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.