Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 6. Lệnh gôi khi bit P 0 Cu pháp CPO ADDR 7. Lệnh gôi khi bit P 1 Cu pháp CPỆ ADDR 8. Lệnh gôi khi bit S 0 Cu pháp CP ADDR 9. Lệnh gô i khi bit S 1 Cu pháp CM ADDR XVII. NHÓM LỆNH TRỞ VỆ TỪ CHƯƠNG TRÌNH CON 1. Lệnh RỆT không điều kiện CU pháp RỆT Má đôi tượng 1 1 0 0 1 0 0 1 Y nghĩa lệnh náy sệ kết thUc chượng trình con vi xư ly sệ trô lái chượng trình chính tiếp tuc phán chượng trình côn lái. Lệnh náy chiếm 1 bytệ sô chu ky xung clôck 10. Thánh ghi tráng thái không đôi. 2. Lệnh trô vệ khi Z 0 CU pháp RNZ Má đô i tượng Y nghĩá lệnh náy sệ kết thUc chượng trình côn khi bit Z 0 vi xư ly sệ trợ lái chượng trình chính tiếp tuc phán chượng trình côn lái nếu không thôá điệu kiện chượng trình côn sệ thực hiện các lệnh tiếp thệô. Lệnh náy chiếm 1 bytệ sô chu ky clôck 6 12. Thánh ghi tráng thái không tháy đôi. Tượng tư chô các lệnh khác . 3. Lệnh trợ vệ khi Z 1 Cu pháp RZ 4. Lệnh trợ vệ khi C 0 Cu pháp RNC 5. Lệnh trợ vệ khi C 1 Cu pháp RC 6. Lệnh trợ vệ khi P 0 Cu pháp RPO 7. Lệnh trợ vệ khi P 1 Cu pháp RPỆ 8. Lệnh trợ vệ khi S 0 Cu pháp RP 9. Lệnh trợ vệ khi S 1 Cu nháo RM 1. XVIII. NHOM LỆNH DI CHUYỆN CẶP THANH GHI Lệnh trao đoi nội dung 2 cặp thanh ghi CU phặp XCHG Ma đoi tượng 1 1 1 0 1 0 1 1 Y nghĩa nội dung cặp thanh ghi HL va DỆ được trao đội cho nhau. Thanh ghi H trao đôi vôi D thanh ghi L trao đôi vôi Ệ. Lệnh nay chiếm 1 bytệ so chu kỳ xung clock 4. Thanh ghi trang thai khong thay đoi. Tượng tư cho cac lệnh khac . 2. Lệnh trao đoi nọi dung cạp thanh ghi vôi o nhô Cu phap XTHG 3. Lệnh di chuyện noi dung cap thanh ghi Cu phap SPHL 4. Lệnh nap cap thanh ghi PC Cu phap pchL XIX. NHÓM LỆNH XUAT NHẶP 1. Lệnh nhập dư liệu tư port cu phap IN port-addr Ma dối tưông 1 1 0 1 1 0 1 1 port-addr Y nghĩa nhap noi dung cua co địa chỉ port-addr vao thanh ghi A. Địa chỉ port- addr co đo dai 1 bytệ. Lệnh nay chiếm 2 bytệ so chu ky xung clock 10. Thanh ghi trang thai khong thay đoi. Tưông tư cho cac lệnh khac . 2. Lệnh xuất dư liệu ra port cu phap ÓUT port-addr 3. Lệnh cho phệp ngat .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    134    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.