Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | cao nam trong khoang - 3V va - 12V va mức thấp nam trong khoang từ 3Vva 12V . Trạng thai tĩnh trên đứờng dan co mức điện ap - 12V. Bang tốc đo baud ta thiết lập tốc đo truyện dữ liệu cac gia trị thong thứờng la 300 600 1200 2400 4800 9600 va 19200 baud Ky hiệu baud la so lứỢng bit truyện trong 1s. Con một vấn đệ nứa la khuon mau Format truyện dứ laệu can phai đứỢc thiết lap nhứ nhau ca bện gửi cung nhứ bện nhân cac thong số truyện co the đứỢc thiết lap trên may tính PC bang cac cau lệnh trên DOS. Ngay nay Windows cung co cac chứông trình riệng đệ sứ dung khi đo cac thong sô truyện dứ liệu nhứ tốc đo baud sô bit dứ liệu sô bit dứng bit chan lệ parity co thệ đứỢc thiết lap mọt cach rất đôn gian. 2. Sự TRAO ĐỔI CỦA CAC ĐƯỜNG TÍN HIỆU Cung nhứ Ợ co ng may in cac đứông dan tín hiệu riệng biệt cung cho phệp trao đoi qua lai cac địa chỉ trong may tính PC. trong trứỢng hỢp nay ngứỢi ta thứỢng sứ dung nhứng vi mach co đo tích hỢp cao đệ co the hỢp nhất nhiệu chức nang trện 1 chip. Ớ may tính PC thứỢng co mot bo phát nhân khong đong bo van nang goi tat la UART Univệrsal Asynchronous Rệcệivệr Transmistệr. Để điều khiệ n sứ trao đo i thong tin giứa may tính va cac thiết bị ngoai vi. pho biến nhất la vi mach 8250 cua hang NSC hoặc cac thiết bị tiếp thếo chang han nhứ 16C550. bo AURT nay co 10 thanh ghi đệ điếu khiến tất ca chức nang cua việc nhap vao xuất ra dứ liệu thếo cach noi tiếp liến quan đến noi dung cua phan nay chỉ đế cap đến ai điếu đang quan tam đo la thanh ghi điếu khiến modếm va thanh ghi trang thai modếm. a. Thanh ghi điếu khiến modếm D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 LOOP OUT2 UOT1 RTS DTR D0 1 đứa DTR 0 D0 0 đứa DTR 1 D1 1 đứa RTS 0 D1 0 đứa RTS 1 OUT1 va OUT2 điếu khiế n đau ra phu b Thanh ghi trang thai modếm địa chỉ cỢ ban 6 RLSD RI DSR CTS ARLSD ARI ADSR ACTR Co cac gia trị cua cí ấc bít out 2 out 1 1 nếu RI co biến đoi DTR RTS trong MCR khi bit LOOP 1 1 nếu co sứ thay đo cac tín hiệu tứỢng ứng Lai cung giống như ở cong ghép nôi với may in các Thanh ghi được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    75    2    20-06-2024
24    81    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.