Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p6', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Các thanh ghi ơ hình va hình mô ta bộ thanh ghi cua 8251 gom thanh ghi trang thai va thanh ghi điều khien. Hai thanh ghi trền cô cung một địa chỉ với A0 1 một dung đe ghi WR lềnh điều khien va một đe độc RD trang thai. Hai thanh ghi đềm sôi liệu ghi va độc cô cung một địa chỉ A0 0 va dung đe ghi va độc sộ liêu can truyen va nhận cua KGN. Cac lênh chộ cac thanh ghi tren như bang sau CE C D WR RD LỆNH 0 1 0 1 Ghi vàộ thanh ghi đieu khien chế độ lẹnh . 0 1 1 0 Độc thanh ghi trang thai. 0 0 0 1 Ghi sộ lieu vaộ thanh ghi đem truyền. 0 0 1 0 Độc sộ lieu tư thanh ghi đem nhạn. 1 x x x Trớ khang caộ khộng dung . - Thanh ghi đieu khiển - Thanh ghi trang thai a. Thanh ghi điều khiên - dung đê ghi lời điêu khiên chế độ. b. Lời lệnh HÌNH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.