Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p7

Chân 6 (CS\): tín hiệu ngõ vào chip select (CS\) được điều khiển bởi vi xử lý, dùng để lựa chọn 8255A làm việc khi vi xử lý giao tiếp với nhiều thiết bị. Chân 5 (RD\): ngõ vào đọc dữ liệu (Read Input). Chân 36 (WR\) : ngõ vào ghi dữ liệu (Write Input). Chân 8,9 (A1, A0): ngõ vào địa chỉ (Address Input), dùng nhận địa chỉ vào để lựa chọn thanh ghi và các cổng. Bảng địa chỉ lựa chọn thanh ghi và các cổng. | cua 8255A la cac ngo vao đồng thời tất ca cac dữ liệu trên thanh ghi bên trong 8255A đều bị xoa 8255A trờ vê trang thai ban đau san sang lam việc. Chân 6 CS tín hiệu ngồ vao chip sêlêct CS đữờc điêu khiê n bời vi xữ ly dung đe lữa chon 8255A lam viêc khi vi xữ ly giao tiếp vời nhiêu thiết bị. Chân 5 RD ngo vao đoc dữ liêu Rêad Input . Chân 36 WR ngo vao ghi dữ liêu Writê Input . Chân 8 9 A1 Ao ngo vao địa chỉ Addrêss Input dung nhận địa chỉ vao đê lữa chon thanh ghi va cac cong. Bang địa chỉ lữa chon thanh ghi va cac công A1 Ao Cong va thanh ghi 0 0 Co ng A 0 1 Co ng B 1 0 Co ng C 1 1 Thanh ghi điêu khiên Chân 26 Vcc nguon 5 VDC. Chân 7 GND GND 0 Vdc. III. CAU trúc bên trong vA HOAT ĐỘNG CỦA VI MACH 8255A. 1. Sô đổ khối cấu trúc bên trong củâ vi mạch 8255A. Hình Sơ đồ khối cấu trúc bên trong của 8255A 2. Hoạt động của vi mạch 8255A Từ sơ đồ khối cấu trúc bên trong của vi mạch 8255A ta thấy các cồng của 8255A đừơc chia thành 2 nhồm Nhom A gồm cong A va 4 bit cao cua cong C. Nhom B gom cong B va 4 bit thấp cua cong C. Cấu hình lam việc cua 2 nhom sẽ do nội dung cua thanh ghi điều khien quyết định. Vi mạch 8255 giao tiếp với vi xử ly thong qua cac đường sau - Đường dữ liệu gom 8 đường dư liệu Do - D7 . Ma lệnh cac dư liệu đẽu đước truyện đi trẽn đường nay. - Đường địa chỉ gom 2 đường Ao - A1 dung để lựa chon công hoặc thanh ghi điệu khiên như đa trình bay ờ phan trước. - Đường điệủ khien gom cac đường RD WR CS RệSệt dung đệ điệu khiệ n việc hoat đọng cua 8255A. Đệ sư dung cac cong lam cong cu giao tiệp người sư dung phai gưi tư điệu khiện ra thanh ghi điều khiện đệ 8255A định cấu hình lam việc cho cac cong đung như yệu cau cua người lập trình. 3. Từ điệủ khien Từ điêu khiển la dừ liêu đừơc gơi tơi thanh ghi điêu khiên. Gia trị của từ điêu khiển sẽ xác định cau hình lam viêc cho các cồng cua 8255A đồ la việc lựa chon chức năng nhập hay xuat của các cong. a. Cau trúc của từ điều khiển Do cac cong cua 8255A đườc chia lam hai nhom nện tư điệu khicn cung đườc chia lam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.