Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật xử lý các lệnh số học logic của bộ đếm mã lệnh p10', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | push ax mov ah 14 mov bx 0 int 10h pop ax cmp al 0dh jne not_cr mov al 0ah jmp tty_one not_cr ret tty endp flush proc near flush_1 mov ah 1 int 16h jz no_old_chars mov ah 0 int 16h jmp flush_1 no_old_chars ret flush endp get_key proc near mov ah 0 int 16h ret get_key endp rs232_int sti interrupt on push ax push bx push dx push di push ds mov dx data mov ds dx assume ds data data_check mov dx card_base mov dl 0fdh in al dx jmp short 2 test al 1eh jnz data_error jmp data_check data_error mov al 1 jmp store_byte data_ready mov dl 0f8h in al dx jmp short 2 and al 7fh store_byte lea di circ_buf mov bx data_in add di bx mov byte ptr diU al inc bx cmp bx 20 jne ok_in_ptr mov bx 0 ok_in_ptr mov data_in bx mov al 20h out 20h al jmp short 2 pop ds pop di pop dx pop bx pop ax iret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x tran_file call get_name doc ten file lea dx filename dx chua offset cua ten file mov al 0 call open jc open_error mov handle ax read_loop lea dx buffer tro toi vung dem mov bx handle lay the file call read doc file AX so byte doc duoc or ax ax ket thuc file je pexit dung ket thuc file mov cx ax CX chua so byte doc duoc call display hien thi file jmp read_loop lap lai open_error lea dx openerr lay thong bao loi add errcode al mov ah 9 int 21h hien thi thong bao loi . output and display show_and_send pexit mov cx 2000 pthre_wait mov dx card_base add dx 5 in al dx jmp short 2 test al 20h jnz pok_2_send loop pthre_wait wait period timed out display error message and exit mov dx offset err1_ms call show_message jmp ppexit pok_2_send call con_hex goi chtr con chuyen sang so hex lea dx buffrr mov cx 256 call display mov cx 256 place in transmitter hoding register to send mov dx card_base lea di buffrr tro toi vung dem ppl mov al di lay byte data out dx al jmp short

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    354    9    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.