Giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ sự quản lý tỏ ra yếu kém và không có hiệu quả. Tình trạng quan liêu thiếu hiểu biết thậm chí trì trệ bảo thủ cửa quyền vẫn tổn tại truớc sự đổi mới nền kinh tế. Sự hình thành và vận động của KTTT mang những yếu tố tự phát cơ chế vận hành thô sơ tạo điều kiện cho kiểu làm ăn bất chính tệ tham nhũng và các mặt tiêu cực của thị truờng có cơ hội phát sinh và phát triển. Mặc dù nền kinh tế thị truờng nuớc ta còn rất nhiều thiếu sót và yếu kém nhất là trong điều hành vĩ mô Nạn tham nhũng phổ biến trong bộ máy quản lý nhà nuớc các cấp nhung nhìn chung tính ổn định của nền kinh tế là nhân tố đảm bảo cho những thành công kế tiếp. Tuy vậy Đảng và Nhà nuớc ta cần phải nâng cao vai trò của mình hơn nữa trong nền KTTT cần phải chuyển từ tác phong chỉ huy mệnh lệnh sang tác phong hỗ trợ tạo môi truờng và điều kiện cho thị truờng phát triển xử lý hài hoà giữa tăng truởng kinh tế với cân bằng ổn định giữa phát triển kinh tế với việc thể hiện các chính sách xã hôi. c. Để cho nền KTTT nước ta hoạt động một cách có hiệu quả và hoàn chỉnh thì cần phải hướng nền KTTT tới những điểm sau 22 - Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần nhưng nền kinh tế Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Sự quản lý điều tiết định hướng phát triển nền KTTT của Nhà nước là thông qua các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước. Kinh tế Nhà nước phải nắm vị trí quan trọng trong một số lĩnh vực then chốt có nghĩa là mạch máu của nền kinh tế chi phối các thành phần kinh tế khác. Nhưng cùng với việc nhấn mạnh vai trò chủ đạo của KTNN thì cần coi trọng khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp đặt chúng trong mối quan hệ hữu cơ gắn bó thống nhất không tách rời biệt lập. - Nhà nước phải khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển đó là khu vực tư nhân nhằm thu hút đầu tư vốn từ khu vực này. Kinh nghiệm của Nhật Bản các con rồng Châu và các nước trong nhóm nghiên cứu cho thấy sự thành công của họ là nhờ công lao to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    409    15    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.