Giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho hoạt đông kinh tế bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông phương tiện vận chuyển thông tin liên lạc dự trữ quốc gia. cơ sở hạ tầng văn hoá xã hôi như giáo dục nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường. nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế. - Nhà nước kiểm soát các hoạt đông kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng tương đương và ngân hàng thương mại. Trong đó ngân hàng trung ương làm chức năng dự trữ vừa làm chức năng điều tiết và kiểm soát lượng tiền được cung ứng thông qua hệ thống ngân hàng thương mại điều khiển nền kinh tế có thể tránh được khủng hoảng thất nghiệp và lạm phát. - Mặt khác Nhà nước thông qua các chính sách ưu đãi thể hiện môt số hình thức hỗ trợ cho các lĩnh vực mà Nhà nước muốn ưu tiên phát triển . Nhà nước có chức năng phân phối lại thu nhâp bằng các khoản thu từ thuế phân phối lại của cải xã hôi. - Nhà nước đưa ra những đề tài nghiên cứu khoa học nhập những tiến bô của KHKTCN vào sản xuất nhằm đưa nền kinh tế phát triển nhanh hơn. 32 - Nhà nước có vai trò điều chỉnh các quan hệ kinh tế tác động tới quan hệ lao động và thị trường lao động giới hạn thất nghiệp sử dụng các khoản chi của chính phủ để phát triển y tế giáo dục lập các quỹ phúc lợi phân công lại lao động giữa các ngành nghề và giữa các vùng. Với tư cách là người đầu tư kinh doanh Nhà nước trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh trong một số lĩnh vực. - Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất Nhà nước là người sở hữu đại biểu và quản lý các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế quốc doanh. - Các doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc dân ngoài yêu cầu đảm bảo nền kinh tế phát triển đúng định hướng XHCN còn do thành phần kinh tế này gắn với loại hình sở hữu cao nhất là sở hữu nhà nước. KTNN phát triển dựa trên một trình độ lực lượng sản xuất phát triển cao trình độ quản lý và phân phối sản phẩm gần với mục tiêu của CNXH thời kỳ quá độ. - Kinh tế Nhà nước đóng vai trò là mạch máu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.