Giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tư tưởng nhân ái của Khổng Tử có thể so sánh với tình bác ái của chúa Giê su và Đức phật. Nhưng ông khác 2 vị kia ở chỗ trong tình cảm có sự phân biệt tuỳ theo các mối quan hệ trước hết là ruột thịt sau đến thân quen và xa hơn là người ngoài. - Nhân và Trí Trí trước hết là biết người . Có hiểu biết sáng suốt mới biết cách giúp người mà không làm hại cho người cho mình Trí giả lợi Nhân . Rõ ràng là người Nhân không phải là người ngu không được để cho kẻ xấu lạm dụng lòng tốt của mình. Trí có lợi cho Nhân cho nên khi Khổng Tử nói đến người Nhân - quân tử bao giờ cũng chú trọng tới khả năng hiểu người dùng người của họ. Phải sáng suốt mới biết yêu người đáng yêu ghét người đáng ghét. - Nhân và Dũng Dũng là tính kiên cường quả cảm dám hy sinh cả bản thân mình vì nghĩa lớn. Khổng Tử khen Bá Di Thúc Tê thà chết đói chứ không thèm cộng tác với kẻ bất nhân là người 9 Nhân. Khổng Tử rất ghét những kẻ hữu Dũng bất Nhân vì họ là nguyên nhân của loạn. Đạo của Khổng Tử không quá xa cách với đời. Nhân -Trí - Dũng là những phẩm chất cơ bản của nguời quân tử là tiêu chuẩn của các nhà quản lý- cai trị. Tu tuởng đó của Khổng Tử đuợc Hổ Chsi Minh kế thừa có chọn lọc và nó vẫn còn ảnh huởng đối với sụ phát triển của xã hôi hiện nay. Khổng Tử cũng mong phú quý nhung ông chỉ thừa nhận nó trở thành ích lợi cho xã hôi khi nó không trái với đạo lý và phải đạt đuợc bằng những phuơng tiện thích đáng. Khổng Tử khuyên các nhà cai trị không nên chỉ dựa vào lợi để ra quyết định quản lý nuơng tựa vào điều lợi mà làm hay là sinh ra nhiều điều oán Lý nhân IV . Ông biết họ có nhiều uu thế để tranh lợi với cấp duới và những nguời lao đông luôn phải chịu mức sống thấp hơn cho nên điều quan trọng đối với nhà quản lý là phải nghiêm khắc với mình rông luợng với nguời và lo truớc nỗi lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ. Chỉ nhu vậy xã hôi mới có cái lợi dài lâu là môi truờng chính trị - xã hôi ổn định các giai cấp hợp tác cùng làm ăn vì mục tiêu chung kinh tế thịnh vuợng tinh thần tốt đẹp. 10 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
537    143    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.