Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p1

Qua hoạt động của mình, doanh nghiệp đã làm cho các tài sản, nguồn hình thành tài sản vận động tăng, giảm, chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác. Sự vận động đó có thể làm cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp lớn lên, thu hẹp lại hoặc không sự vận động này là biểu hiện của quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán là phải theo dõi mọi sự vận động của tài sản và nguồn vốn nói trên. Vì vậy không thể không nhắc đến. | Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế Đe đáp ứng nhu cầu đổi mói phương pháp giang dạy và nâng cao chát lượng đào tạo Đại hoc Đà Nang cung các trương đại hoc thành viên đà tiến hành tổ chức biên soạn giào trình theo càc khung chương trình đào tào quy định. Nguyên ly kê toàn là mổt trong càc giào trình noi trên nhằm trạng bị kiên thức nên tàng cho sinh viên càc ngành Kinh tê noi chung và sinh viên chuyên ngành Kinh tê xây dựng noi riêng tạo điêu kiên thuần lợi hơn cho sinh viên trong hoc táp và nghiên cứu. Dựạ theo đê cương mổn hoc Nguyên ly kê toàn cuạ Hổi đổng Ngành kê toàn giào trình đươc kêt cáu thành bày chương trong đo co quàn triệt nhưng nổi dung cơ bàn cuạ Luát Kê toàn đươc Quổc hổi nươc Cổng hoạ Xà hổi chu nghĩà Viêt Nàm thổng quạ ngày 17 06 2003 và nhưng sưà đổ i cuạ hê thổng kê toàn theo càc chuán mưc kê toàn mơi hiên nạy. Trong quà trình biên soạn giào trình tàc già đà cổ gằng cáp nhát thổng tin mơi đổng thơi thàm khào nhiêu giào trình khàc nhưng chằc chằn se khổng trành khoi nhưng hạn chê nhát định. Rát mong nhán đươc y kiên đong gop cuạ càc nhà chuyên mổn càc ạnh chị đổng nghiêp và càc bạn đoc để giào trình đươc hoàn thiên hơn . Xin trán trong càm ơn. 2 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOAN SựHÌNH THANH VA PHAT TRIEN cua hạch toan KE toan Hạch toán - ý nghĩa và vai tro cua no trong nền kinh tế Ngay từ thời nguyên thuy khi chỉ mói biết hai lượm và săn bắn con người đã quan sàt đo lường tính toàn và biêu thị sư tồn tai hay biên mát cua càc cua cài săn băn hoắc hài lượm được dười nhiêu hình thừc khàc nhau. Cung vời sư tiên bồ dần cua xà hồi loài người sự quan sàt đo lường tính toàn đà đườc ghi chép khồng nhưng băng càc cồng cu thồ sờ mà con thưc hiên băng cà nhưng phường tiên mày moc hiên đài. Song du là biêu thị dười hình thưc thồ sờ hay hiên đài thì càc đồng tàc quan sát đo lường tính toán vá ghi chép trài qua càc thời ky kinh tê xà hồi khàc nhau đêu co cung mồt y nghĩa đo là Nhằm thông bảo thường xuyên chỉnh xác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.