Buying a Computer For Dummies 2004 Edition phần 7

Bạn cần Super VGA hoặc đồ họa tốt hơn. Hầu hết các máy tính được bán với tính năng này, vì vậy bạn sẽ không sao. (Bạn có thể chạy Windows mà không có mức độ đồ họa.) Chuột cũng được yêu cầu, đó là cần thiết cho Windows, vì vậy nó không thực sự đáng nói. Hình 15-4 cho thấy như thế nào phần mềm bảng tính có thể được lấp đầy trong Microsoft Office XP. | Chapter 15 Shopping for Software 153 You need Super VGA or better graphics. Most PCs are sold with this feature so you should be okay. You cannot run Windows without that level of graphics. A mouse is also required which is required for Windows so it s not really worth mentioning. Figure 15-4 shows how the software worksheet could be filled in for Microsoft Office XP. Software Worksheet Product name Microsoft Office XP_ Developer Microsoft__ Price 499 Category Internet Multimedia Word processing Database Networking Entertainment Spreadsheet Graphics Programming Reference Presentation Education Financial Other Type of support Vanilla Chocolate Operating systems CWindows 98 Me Macintosh OS 9 Linux __ DOS Other Carob 2000 NT OS X Fudge XP Home Pro Microprocessor Pentium II III Other G3 G4 Alpha Speed 133 MHz Memory RAM needed 192 megabytes Hard disk storage 245 megabytes DVD Floppy Graphics Memory megabytes Printer Recommendations mouse recommended_ Figure 15-4 A software worksheet for Office XP. 154 Part III Finding Your Perfect Computer At last The software worksheet Figure 15-5 shows the software worksheet before it has been filled out. You should use a sheet like it when you software shop. You can even customize it adding special items you find along the way. In fact you may find that a stack of 3-by-5 cards works better. The idea is to document as much information as you can from a software box. Software Worksheet Product name _ Developer Price __ Category Office Utility Internet Multimedia Word processing Database Networking Entertainment Spreadsheet Graphics Programming Reference

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.