Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p4

Phương pháp kế toán qúa trình sản xuất a. Tài khoản sử dụng Để kế toán qúa trình sản xuất kế toán phải sử dụng các tài khoản: Tài khoản Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) hoặc tài khoản Giá thành sản xuất (631) Tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621) Tài khoản Chi phí nhân công trực tiếp (622) Tài khoản Chi phí sản xuất chung (627) | Nhom tai khoan có sô dư Co Nhom tài khoan co so dư Co bao gồm những tai khoan phan ánh nguồn von co kết cáu như sau Các tài khoan co so dư Co Nợ- CO Sốphảt sinh giam Gia trị tai san giam trong ky Số dư đầu kỳ Nguồn vồn hiến co đầu kỳ Sốphảt sinh tăng Nguồn vồn tăng trong kỳ Số dư cuối kỳ Nguồn vồn hiến co cuồi kỳ Nhóm tai khoan có sô dư Nợ - Có Thuồc nhom nay gồm co cac tai khoan phai thu va cac tai khoan phai tra goi chung la tai khoan cồng nợ. Sau đầỳ la kết cầu cua hai tai khoan đăc trững nhầt trong nhom cac tai khoan co sồ dư Nợ - co đo la - Tai khoan Phai thu khach hang 131 - Tai khoan Phai tra ngữỢi ban 331 Kết cấu tai khoan Phai thu khách hang TK Phai thu khach hang 131 Nợ co SDDK Sồ con phai thu cua khach hang vao đầu kỳ. SPS - Sồ phai thu khach hang tăng trong kỳ. - Trị gia san phầm hang hoa giao cho khach hang đa đăt trữỢc tiến hang. SDCK Sồ con phai thu khach hang cuồi kỳ. SDDK Sồ tiến khach hang đăt trữỢc con đầu kỳ. SPS - Sồ phai thu khach hang giam trong kỳ. - Sồ tiến đăt trữỢc cua khach hang tăng lến trong kỳ. SDCK Sồ tiến khach hang đăt trữỢc con cuồi kỳ. 47 Kết cấu tai khoan Phai tra người ban TK Phai tra ngưỢi ban 331 Nợ Co SDDK Số tiền doanh nghiệp đã ưng trưỢc cho ngưỢi ban tại thỢi điềm đầu ky. SPS - Số ngưỢi ban giam trong ky đa tra . - Ưng trưỢc tiền mua hang cho ngưỢi ban. SDCK Số tiền doanh nghiệp đa ưng trưỢc cho ngưỢi ban tai thỢi điềm cuối kỳ. SDDK Số tiền doanh nghiềp con phai tra ngưỢi ban tai thỢi điềm đầu kỳ. SPS - Số phai tra ngưỢi ban tăng lền trong kỳ. - Gia trị hang hoa vầt tư doanh nghiềp nhần được tượng ưng vỢi số tiền đa ưng trưỢc. SDCK Số tiền doanh nghiềp phai tra ngưỢi ban tai thỢi điềm cuối kỳ. b. Loại tài. khoản điều chỉnh Cống dung cua loai tai khoan điều chỉnh la giup cho viềc tính lai số liều ghi chép trền tai khoan ma no điều chỉnh xac định chính xac cac chỉ tiều thực tề về đối tượng hach toan kề toan tai thỢi điềm tính toan theo ỳều cầu quan lỳ. Tai khoan điều chỉnh được chia thanh tai khoan điều chỉnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    1    1    10-12-2022
9    9    1    10-12-2022
21    123    1    10-12-2022
3    13    1    10-12-2022
4    9    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.