Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tuy nhiên cách đối chiếu này cung gặp một số nhược điểm như - Kho áp dung vỢi các đợn vị co quy mố lỢn sư dung nhiêu tái khoán vì khi lập báng rật phưc táp. - Một số trưỢng hợp sái sot nhậm lận vận khống được phát hiên ly do tượng tư như đối vỢi báng cận đối tái khoán. Trong thực tê tư nguyên tặc kết cậu củá báng đối chiêu kiêu bán cỢ ngưỢi tá đá vận dung đê7 thiêt kê nhiêu loái số co quán hê đối chiêu chặt chẽ phục vu cho cống tác kê toán. Bang tổng hợp chi tiết co hái dáng báng tống hợp chi tiêt chu yêu đo lá báng tống hợp chi tiêt vê thánh toán vá báng tống hợp chi tiêt vê háng tốn kho. a. Bang tổng hợp chi tiết về thanh toán. Mậu BANG TổNG HƠP chi TIET vê thanh toan STT Tên đối tượng Số dư đậu ky Số phát sinh trong ky Số dư cuối ky Nợ co Nợ co Nợ co Cống b. Báng tổng hợp chi tiềt về háng tồn kho Mậu BANG TổNG HƠP chi TIET vê hang TổN KHO ST T Tên đối tượng ĐVT Tốn đậu ky Nhập trong ky Xuật trong ky Tốn cuối ky SL Đợn giá TT SL Đợn giá TT SL Đợn giá TT SL Đ ợn giá TT Cống Số liêu Ợ dong tống cống sẽ được đối chiêu vỢi các số liêu tượng ưng ợ tái khoán tống hợp. Nêu co sư chênh lêch số liêu giữá các báng tống hợp chi tiêt vỢi các số kê toán tống hợp thì co nghĩá lá viêc ghi chẽp kê toán đá co sái sot nhậm lận cận được kiêm trá vá sưá sái. Thưc chật đối chiêu kiêm trá quá báng tống hợp chi tiêt chính lá sư đối chiêu kiêm trá giữá hách toán tống hợp vá hách toán chi tiêt. 62 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIA VÁ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH SựCAN THIẾT VA Y NGHĨA CUA PHƯƠNG PHAP TÍNH GIA Như ỏ chương 1 đã đề cập tài san cua các đơn vị co tính hai mặt tính đa dạng va tính vận động thương xuyền liền tục. Chung bao gồm nhiều loai khac nhau đưỏc biều hiền dươi nhiều hình thưc khac nhau. Mồi loai đưỏc đo lương bơi một loai thươc đo khac nhau như mét cai chiềc tận lít ki-lồ-gam đồng .Vì vậy đề7 biềt được quy mồ hoat động cua đơn vị kề toan cận phai đanh gia tưng loai tai san theo chỉ tiều gia trị va tồng hơp đươc tật ca tai san bàng chỉ tiều gia trị. 1 Trong qua

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    84    3    23-05-2024
115    419    7    23-05-2024
30    62    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.