Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phương phap kế toan qua trình san xuất a. Tai khoan sư dụng Đe kế toan qua trình san xuát kế toán phai sử dung các tài khoan - Tai khoan Chi phí san xuát kinh doanh dỏ dang 154 hoặc tai khoan Gia thanh san xuát 631 - Tai khoan Chi phí nguyên vát liếu trực tiếp 621 - Tai khoan Chi phí nhán công trực tiếp 622 - Tai khoan Chi phí san xuát chung 627 Sau đáy la kết cáu cua môt sô tai khoan đang lựu y Kêt cấu tai khoan Chi phí san xuất kinh doanh dỏ dang 154 Bên NỢ Tài khoan Chi phí SXKD dở dang 154 Bên CO Sổ dư đầu kỳ Phan anh Chi phí SXKD dỏ dang đáu ky Phat sinh Phan anh Chi phí SXKD phat sinh trong ky Sổ dư cuổi kỳ Phan anh chi phí SXKD dỏ dang cuôi ky Phat sinh Phan anh gia trị thanh phám nháp kho gửi đi ban hoặc xuát ban trực tiếp trong ky. Kêt cấu các tai khoan chi phí Cac tai khoan chi phí nguyến vát liếu trực tiếp 621 tai khoan chi phí nhán công trực tiếp 622 va tai khoan chi phí san xuát chung 627 đếu co kết cáu tựỏng tự nhau nhự sau Càc tài khoàn Bên NỢ 621 622 627 Bên CO Phát sinh Táp hỏp chi phí phat sinh trong ky Phiít sinh - Cac khoan lam giam trự chi phí - Kết chuyến hoặc phán be chi phí phat sinh vao TK tính gia thanh theo tựng đôi tựỏng cu thế Cuôi ky cac TK nay không co sô dự 77 b. Sơ đồ kế toan qua trình san xuất Sơ Đồ KẾ TOÁN QUA TRÌNH SAN XUAT TK 152 TK 621 TK 154 TK 155 Nguyên vật liệu xuất kho sử dung trực tiêp cho san xuất san phấm Kêt chuyên chi phí nguyên vật liệu trực tiêp Gia thanh san phấm nhấp kho TK 334 338 TK 622 TK 157 Tiên lựợng và các khoan trích theo lựợng cua CNSX trực tiêp Kêt chuyên chi phí nhấn công trực tiêp Gia thanh san phấm hoan thanh gựi đi ban TK liên quan TK 627 TK 632 Tấp hợp chi phí san xuất chung Ket chuyên phấn bổ chi phí san xuất chung Gia thanh san phấm hoan thanh xuất ban trực tiêp Vídụ Môt doanh nghiêp san xuất va kinh doanh trong ky co tình hình vê san xuất hai loai san phấm A va B co tình hình vê san xuất san phấm nhự sau 1. Xuất kho nguyên vất liêu chính sự dung trực tiêp cho san xuất ca hai loai san phấm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    80    2    15-06-2024
194    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.