Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p7

Hoặc trong các đơn vị thành viên được tổ chức thực hiện một số phần hành kế toán như: hạch toán ban đầu, hạch toán chi tiết hoặc cao hơn có thể hạch toán tổng hợp và lập các bảng tổng hợp cân đối. Còn ở phòng kế toán trung tâm, thực hiện các công việc còn lại và lập các báo cáo tổng hợp toàn đơn vị. Mô hình kế toán hỗn hợp được biểu diễn theo sơ đồ sau | Mau so Cai thường được thiết kế như sau Đơn vị . Địa chỉ . Tai khoan . Sổ CAI Số hiếu . Ngay thang ghi số Chưng tư Diến giai Tai khoan đối ưng Số tiến Ghi chu Số hiếu Ngay thang Nợ Co Số dư đậu ky Số phat sinh trong ky Cống số phat sinh Số dư cuối ky c. Sổ liên hợp Là sổkêt hợp giữa Nhát kỷ vá sổ Cái gọi tắt la Nhát kỷ -sổ Cái Nhật ky - số Cai la số kế toan tống hợp dung đế phan anh tat ca cac nghiếp vu kinh tế tai chính phat sinh theo trình tư thơi gian va hế thống hoa theo nối dung kinh tế theo đối tương kế toan . Đậy chính la số kết hợp giữa số Nhật ky va số Cai trong cung mốt số . Theo kết cẩu bên trong cua sổ Theo tiếu thưc nay số kế toan được chia lam ba loai - Số kết cậu hai bến kiến tai khoan. - Số kết cậu nhiếu cốt chi tiết cho mốt bến . - Số kết cậu kiếu ban cơ. á. Sổ kết cấu hai bên kiểu tái khoán La loai số co kết cậu hai cốt Nợ co theo dang kết cậu tai khoan. Kiếu số nay được thiết kế theo hai cach Cách thứ nhất La thiết kế đậy đu thống tin cho số tiến Nợ số tiến co cua tai khoan. Cach thiết kế nay thượng được dùng cho viếc theo doi cống nợ. 92 Mau so như sau Nợ Co Chưng tư Diến giải TK đôi ưng Sô tiến Chưng tư Diến giai TK đôi ưng Sô tiến Sô Ngay Sô Ngay Công Công Cách thứ hai La thiết kế phoi hợp hai cột Nợ - Co thanh một sổ sư dung chung cac cột thông tin cho ca sô phat sinh Nợ va sô phat sinh Co. Mau sô như sau Chưng tư Diến giai TK đôi ưng Sô tiến Ghi chu Sô Ngay Nợ Co Công b. Sổ kết cấu nhiều cột chi tiêt cho một bên Nợ hoặc Có La sô co kiếu kết cấu nhiếu cột trong đó sô tiến phat sinh cua tai khoan hoặc bến Nợ hoặc bến co sẽ được chi tiết bỢi nhiếu côt nho. . Mấu sô co dang như sau Chưng tư Diến giai TK đôi ưng vợi sô tiến Nợ Co Sô tiến Nợ Co Chi tiết Nợ Co TK Sô Ngay Mục. Muc. Muc. Muc. c. Sổ kêt cấu kiều bán cợ La sô được thiết kế theo nguyến tặc cac tai khoan đôi ưng thượng được quy tu ợ môt ô ban cợ cua phấn ghi sô tiến. vợi mấu sô nay nếu cac tai khoan ghi Nợ được sặp xếp theo dong thì cac tai khoan ghi co được sặp xếp theo côt va .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
65    64    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.