Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | c. Sơ đồ ghi chép va xử ly thông tin Ghi chu -------- Ghi hàng ngày hoặc định ky. Ghi cuối thàng hoặc cuối ky. Quan hệ đối chiếu d. ưu điểm va mặt han chê Hình thức Nhật ky - số cài co ưu điếm là đơn giàn số lượng số ít số liệu tập trung dế theo doi số liệu dế đối chiếu kiếm trà. Tuy vậy hình thức số này co nhứng mặt hàn chế nhứ khuốn khố số kống kếnh do càc tài khoàn được liết kế ngàng trên mốt tràng số dận đến viếc bào quàn số trong niến đố kho khàn. Đống thơi viếc phận cống lào đống kế toàn trong đơn vị kho khàn vì số chỉ co mơ mối mốt quyến. Hình thức này chỉ thích hợp vơi nhứng đơn vị sứ dung ít tài khoàn nghiếp vu kinh tế phàt sinh khống nhiếu trình đố kế toàn thập. Hình thức sổ kế toan Chứng từ ghi sổ a. Đặc trửng cơ ban cua hỉnh thửc Đặc trứng củà hình thức Chứng tứ ghi số là càc nghiếp vu kinh tế tài chính phàt sinh phàn ành ơ chứng tứ gốc đứơc phận loài tống hơp đế lập chứng tứ ghi số theo thơi giàn và theo đối tứơng cung loài cung nối dung kinh tế . Số liếu trến chứng tứ ghi số là cặn cứ đế ghi vào số cài lập bàng cận đối tài khoàn và càc bào cào tài chính. 107 Các loại sổ Chứng từ ghi sổ so đăng ky chứng từ ghi sổ sổ Cai và các sổ chi tiết. Chừng từ ghi sổ lá loại sổ trung gián dung đế tập hợp theo từng loại chừng từ gổc. Chừng từ ghi sổ co thế đừợc lập trến cợ sỢ từng chừng từ gổc hoăc báng tổng hợp các chừng từ gổc cung loái co cung nội dung kinh tế. Chừng từ ghi sổ co thế lập theo tái khoán nhừ tái khoán Tiến gừi ngận háng tái khoán Nguyến vật liếu tái khoán Doánh thu bán háng vá cung cập dịch vụ . hoăc chừng từ ghi sổ co thế lập theo các chỉ tiếu Báo cáo tái chính chăng hán Chỉ tiếu Giá thánh sán phậ m chỉ tiếu Lợi nhuận. Mậu chừng từ ghi sổ đừợc thiết kế nhừ sáu chúng tù ghi Sổ Sổ . Ngáy . . Trích yếu Sổ hiếu tái khoán Sổ tiến Ghi chu Nợ Co 1 2 3 4 5 Cọng Kem theo . chừng từ gổc Người lập Kế toan trường ky ho tến ky ho tến Chừng từ ghi sô phái đính kem theo chừng từ gổc mợi co giá trị pháp ly lám cợ sợ đế ghi chep váo các sổ tông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    56    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.