Giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng nguồn vốn chủ sở hữu trong hạch toán kinh tế p9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Báo cao kết qua hoạt động kinh doanh la nguồn cung cáp thông tin tai chính cần thiết đôi vói ban thán doanh nghiếp cac cơ quan chức năng va cac đôi tượng khac co liến quan đến hoat động cua doanh nghiếp. No la căn cứ quan trong đế đanh gia va phán tích tình hình kết qua hoat động kinh doanh cua doanh nghiếp. b. Nội dung và kết cáu Bao cao kêt qua hoạt động kinh doanh gồm ba phần Phần I - Lãi lỗ Phan anh tình hình va kết qua hoat động kinh doanh cua doanh nghiếp bao gôm lợi nhuần hoat động kinh doanh va lợi nhuần khac. Bao cao kết qua hoat động kinh doanh cung cáp cac chỉ tiếu - Đội vơi hoat động kinh doanh cua doanh nghiếp gộm cac chỉ tiếu doanh thu ban hang va cung cáp dịch vu cac khoan giam trứ doanh thu doanh thu thuán vế ban hang va dịch vu gia vộn hang ban lợi nhuán gộp vế ban hang va cung cáp dịch vu doanh thu hoat động tai chính chi phí tai chính chi phí ban hang chi phí quan ly doanh nghiếp lợi nhuán thuán tứ hoat động kinh doanh. - Đội vợi cac phat sinh liến quan đến lợi nhuán ngoai hoat động kinh doanh gộm cac chỉ tiếu thu nháp khac chi phí khac va lợi nhuán khac. Phần II - Tình hình thực hiện nghĩã vu với Nhã nước Phan anh tình hình thức hiến cac khoan Thuế phí lế phí va cac khoan phai nộp khac. Bao gộm cac chỉ tiếu - sộ con phai nộp đáu ky bao cao - sộ phai nộp phat sinh trong ky bao cao - sộ đa nộp trong ky bao cao - sộ phai nộp luỹ kế tứ đáu năm đến cuội ky bao cao - sộ đa nộp luỹ kế tứ đáu năm đến cuội ky bao cao - sộ con phai nộp đến cuội ky bao cao. Phần III - Thuệ giã trị giã tăng đựực khầu trự thuệ giã trị giã tăng đựực hoãn lãi thuệ giã trị giã tăng đựực giãm vã thuệ giã trị giã tăng hãng bãn nỗi địã Bao gộm cac chỉ tiếu - Thuế gia trị gia tăng đứợc kháu trứ đa kháu trứ va con đứợc kháu trứ cuội ky bao cao. - Thuế gia trị gia tăng đứợc hoan lai đa hoan lai va con đứợc hoan lai cuội ky bao cao. 122 - Thuế giá trị gia tăng được giam đã giam và con được giam cuối kỳ bao cao. - Thuế gia trị gia tăng hang ban nối địa con phai nốp đầu kỳ thuế gia trị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.