Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn Xác định số tiền A nhận được vào cuối năm thứ 3. . VND 12. Một khoản vay VND được trả bằng 16 kỳ trả tiền mỗi kỳ vào cuối mỗi quý. Số tiền trả mỗi lần trong 8 quý đầu tiên là K trong 8 quý cuối là 1 2K. Lãi suất của khoản vay này là i 4 10 . Xác định K. . VND 13. Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ gồm 10 kỳ khoản kỳ khoản đầu tiên là 100 triệu đồng và kỳ khoản sau nhiều hơn kỳ khoản trước 20 triệu đồng lãi suất là 8 5 kỳ. Xác định hiện giá và giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ trên. . VND VND 14. Một chuỗi tiền tệ phát sinh vào đầu kỳ gồm 15 kỳ kỳ khoản đầu tiên là 75 triệu đồng và kỳ khoản sau tăng 15 so với kỳ khoản trước lãi suất là 8 kỳ. Xác định giá trị tương lai và hiện giá của chuỗi tiền tệ trên. . VND VND 15. Một người gửi vào Ngân hàng vào đầu mỗi năm những khoản tiền như sau - 5 năm đầu tiên mỗi năm gửi 50 triệu đồng. - 5 năm tiếp theo mỗi năm gửi 75 triệu đồng. - 5 năm cuối cùng mỗi năm gửi 80 triệu đồng. Nếu lãi suất tiền gửi Ngân hàng áp dụng trong suốt thời gian trên là 7 5 năm thì cuối năm thứ 15 người đó có một số tiền là bao nhiêu . VND 16. Ông A gửi ngân hàng vào đầu mỗi quý 3 triệu đồng liên tiếp trong 3 năm lãi suất tiền gửi là 2 5 qúy. Kể từ đầu năm thứ tư ông A rút ra mỗi quý là 3 5 triệu đồng. Xác định số tiền ông A còn lại trong tài khoản vào đầu năm thứ năm. . VND 17. Một người gửi tiền đều đặn vào ngân hàng vào cuối mỗi năm liên tiếp trong 5 năm Năm đầu tiên gửi 15 triệu đồng và năm sau tăng hơn năm trước 1 triệu đồng. Ba năm sau ngày gửi cuối cùng người đó rút tiền ra đều đặn hàng năm những khoản tiền bằng nhau trong bốn năm thì tài khoản kết toán. Xác định số tiền người này rút ra hằng năm biết lãi suất tiền gửi là 8 năm. . VND 18. Một công ty A bán trả chậm một hệ thống thiết bị với tổng số tiền thanh toán

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.